Mrazuvzdorné kapradiny v zahradní a krajinářské tvorbě
Hardy ferns in landscape architecture : monografie
Pavel Bulíř, Lucia Bulířová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7375-872-1 (brož.)
Původce: Bulířová, Lucia Autor
Údaj o vydání: Vyd. 1.
Nakladatelské údaje: Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
Fyzický popis: 126 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Klíčová slova: kapradiny; mrazuvzdorné rostliny; pěstování okrasných rostlin; ferns; frost-proof plants; ornamental plants cultivation
Poznámka: Tabulky tištěny napříč; Terminologický slovník; 200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    FO LIA U N IV ERSITA TIS A G R IC U L T U R A L ET SIL V IC U LT U R A E M E N D E L IA N A E BRUN EN S1S R očník VI Č íslo 5,2013

O BSA H
A b s t r a c t ........................................................................................................................................................................................7 Ú v o d ............................................................................................................................................................................................... 8 1 2 3 4 V y m e z e n í p o j m u k a p r a ď o r o s t y ........................................................................................................................... 8 F y lo g e n e t ic k ý v ý v o j k a p r a d i n ............................................................................................................................... 9 K a p r a d in y v z a h r a d n í m u m ě n í ......................................................................................................................... 10 B o t a n ic k é z a t ř í d ě n í k a p r a d in a j e jic h n o m e n k l a t u r a ........................................................................ 1 4 4.1 4.2 4.3 5 S ystem atické tříd ě n í k a p ra d in ................................................................................................................................ 14 K lasifikace k u ltiv a rů k a p r a d in ............................................................................................................................... 15 N o m e n k la tu ra k a p ra d in ............................................................................................................................................ 17

R o z m n o ž o v á n í k a p r a d i n ........................................................................................................................................ 1 9 5. i 5.2 5.3 O bjev re p ro d u k c e a ž iv o tn íh o c y k lu ....................................................................................................................19 R o zm n o žo v án í p o h la v n í..........................................................................................................................................20 R o zm n o žo v án í n e p o h la v n í..................................................................................................................................... 22

6

S ta v b a t ě la k a p r a d i n .................................................................................................................................................2 3 6.1 6.2 6.3 K o ře n y ............................................................................................................................................................................23 S to n k y .............................................................................................................................................................................24 L isty.................................... 25

7

U ž iv a te ls k y v ý z n a m n é v l a s t n o s t i k a p r a d i n ................................................................................................2 9 7.1 7.2 P řiro z en ý výskyt k a p ra d in ............................... 29

E kologické v lastn o sti .................................................................................................................................................30 7.2.1 K ap rad in y a sv ě tlo ............................................................................................................................................... 30 7.2.2 K ap rad in y a v o d a ................................................................................................................................................. 32 7.2.3 K ap rad in y a p ů d a ................................................................................................................................................ 32 7.2.4 K ap rad in y a t e p l o ............................................................................................................................................... 34 7.2.5 K a p rad in y a p r o u d ě n í v z d u c h u .....................................................................................................................35 7.2.6 K ap rad in y a k o n k u re n c e s c h o p n o s t..............................................................................................................35 7.2.7 K a p rad in y a z p ů s o b ro z rů s tá n í a so c ia b ilita ..............................................................................................35

7.3

K o m p o z ič n í a p ě stite lsk é v la s tn o s ti......................................................................................................................36 7.3.1 K o m p o z ič n í v lastn o sti.......................................................................................................................................36 7.3.2 P ěstitelské v lastn o sti...........................................................................................................................................40

5

8

P o u ž it í k a p r a d i n ........................................................................................................................................................ 4 0 8.1 K o m b in a c e s jin ý m i ro stlin a m i ............................................................................................................................ 41

9

Z h o d n o c e n í v l a s t n o s t í v y b r a n ý c h d r u h ů k a p r a d i n .......................................................................... 4 6 9.1 9.2 Širší so u v islo sti h o d n o c e n í .................................................................................................................................... 46 H o d n o c e n é a t r i b u t y ................................................................................................................................................. 46 9.2.1 E kologické v la s tn o s ti......................................................................................................................................... 46 9.2.2 K o m p o z ič n í v la s tn o s ti...................................................................................................................................... 47 9.2.3 P ě stite lsk é v la s tn o s ti.......................................................................................................................................... 48 9.3 V ýsledky h o d n o c e n í je d n o tliv ý c h ta x o n ů k a p r a d in ..................................................................................... 50 9.3.1 P o z n á m k y k u ž iv a telsk é m u h o d n o c e n í v lo k alitě L ed n ice a O sk av a..............................................112

9.4 D o p o r u č e n í p ro p ra k tic k é p o u ž i t í ................................................................................................................... ] 14 Z á v ě r ........................................................................................................................................................................................118 S o u h r n ....................................................................................................................................................................................118 S u m m a r y .............................................................................................................................................................................. 120 M a lý p t e r i d o l o g i c k ý s l o v n í k .................................................................................................................................. 1 2 2 L ite r a t u r a .............................................................................................................................................................................. 123

6
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Bulíř, Pavel, Ing. Ph.D. Autor
Údaje o názvu Mrazuvzdorné kapradiny v zahradní a krajinářské tvorbě = Hardy ferns in landscape architecture : monografie / Pavel Bulíř, Lucia Bulířová
Variantní název Hardy ferns in landscape architecture
Původce Bulířová, Lucia Autor
ISBN 978-80-7375-872-1 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
Edice Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis : edice původních vědeckých prací a monografií = edition of original papers and monographs, 1803-2109 ; roč. 6 (2013), č. 5
Klíčová slova kapradiny
Klíčová slova mrazuvzdorné rostliny
Klíčová slova pěstování okrasných rostlin
Klíčová slova ferns
Klíčová slova frost-proof plants
Klíčová slova ornamental plants cultivation
Fyzický popis 126 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Všeobecná poznámka Tabulky tištěny napříč
Všeobecná poznámka Terminologický slovník
Všeobecná poznámka 200 výt.
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné