Pracovnělékařské služby
povinnosti zaměstnavatelů a lékařů
Bořivoj Šubrt, Milan Tuček

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7554-106-2
Původce: Tuček, Milan, Autor
Údaj o vydání: 3. zásadně doplněné vydání
Nakladatelské údaje: Olomouc : ANAG, 2017
Fyzický popis: 423 stran
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Obsah
O autorech.........................
Seznam důležitých právních předpisů, na které je v publikaci odkazováno.
1. Úvod............................
2. Pracovní lékařství
a jeho praktický význam..............................................13
2.1	Pracovní lékařství, definice a historie........................13
2.2	Pracovní lékařství v mezinárodním kontextu......................17
2.3	Znalost pracovního lékařství - záruka kvality poskytovaných služeb.... 21
2.4	Kritické hodnocení současné právní úpravy,
včetně poslední novelizace.....................................23
3.
Právní úprava.....................................................
3.1	Mezinárodní normy............................................
3.2	Vnitrostátní právní předpisy.................................
3.3	Počítání času a lhůty........................................
3.4	Přehled věcných změn právní úpravy
provedených novelami v roce 2017.............................
3.4.1	V zákoně č. 373/2011 Sb. (§ 41 až § 69)
a v zákoníku práce s účinností od 1. listopadu 2017....
3.4.2	Ve vyhlášce o pracovnělékařských službách (č. 79/2013 Sb.), provedených vyhláškou č. 436/2017 Sb.
s účinností od 15. prosince 2017.......................
28
28
32
40
.44
.44
.47
4.
Obecný zákon o zdravotních službách..........................
4.1	Oprávnění ? poskytování zdravotních služeb (poskytovatel)
4.2	Právo zvolit si poskytovatele a jeho vyloučení
u pracovnělékařských služeb.............................
4.3	Některá práva a povinnosti poskytovatele................
4.4	Zdravotnická dokumentace...............................
4.4.1	Obecná pravidla...................................
4.4.2	Výpis ze zdravotnické dokumentace................
4.4.3	Předání dokumentace při změně poskytovatele
pracovnělékařské služby nebo jeho úmrtí...........
52
52
,53
.55
.57
.58
.63
.64
3
Obsah
5.	Pracovnělékařské služby.............................................. 67
5.1	Obsah............................................................67
5.1.1	Obecně.....................................................67
5.1.2	Poradenství................................................70
5.1.3	Dohled.....................................................72
5.1.4	Dokumentace................................................73
5.1.5	Časové normativy...........................................74
5.2	Zajištění pracovnělékařských služeb..............................77
5.2.1	Smlouva s poskytovatelem...................................78
5.2.2	Vysílání zaměstnanců ? registrujícím poskytovatelům .......82
5.2.3	Zajištění vlastními zaměstnanci............................84
5.2.4	Služby pro agenturní zaměstnance...........................86
5.2.5	Pověřený poskytovatel......................................88
5.2.6	Vydávání lékařských posudků, jestliže zaměstnavatel
nemá poskytovatele pracovnělékařských služeb...............90
5.3	Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance..........................91
5.3.1	Povinnosti zaměstnavatele..................................91
5.3.2	Povinnosti zaměstnance.....................................93
5.4	Povinnosti a práva poskytovatele
pracovnělékařských služeb........................................94
5.5	Financování, daňové souvislosti..................................97
6.	Zvláštní právní úprava................................................108
6.1	Přehled zvláštních právních předpisů............................103
6.2	Jiné a prováděcí právní předpisy upravující podmínky
zdravotní způsobilosti..........................................104
6.3	Zaměstnanci pracující v noci....................................106
6.4	Mladiství.......................................................II2
6.5	Řidiči motorových vozidel.......................................113
6.5.1	Řidiči z povolání.........................................113
6.5.2	Tzv. řidiči referenti.....................................117
6.6	Podnikoví hasiči................................................119
6.7	Drážní doprava..................................................120
6.7.1	Mezinárodní doporučení ke zdravotní způsobilosti
osob v železniční dopravě.................................120
6.7.2	Zdravotní způsobilost osob při provozování
dráhy a drážní dopravy....................................122
6.8	Vedení a obsluha plavidel.......................................128
4
Obsah
6.9	Letecký personál...............................................130
6.10	Zdravotničtí pracovníci........................................131
6.11	Osoby ve služebním poměru......................................132
6.11.1	Příslušníci bezpečnostních sborů.........................133
6.11.2	Vojáci z povolání........................................134
6.11.3	Zaměstnanci ve státní službě (státní zaměstnanci)........135
6.12	Radiační pracovníci............................................136
7.	Kategorizace prací, rizikové práce...................................139
7.1	Kategorizace prací, rizikové práce, jejich evidence,
měření pro účely kategorizace...................................139
7.2	Rizikové faktory a rizika práce................................146
7.3	Kategorizace prací, jejich názvy a posuzování
zdravotní způsobilosti ? práci v praxi..........................150
8.	Pracovnělékařské prohlídky...........................................154
8.1	Přehled........................................................154
8.2	Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky..................156
8.3	Základní a další vyšetření a časové normativy..................158
8.4	Překážka v práci...............................................163
8.5	Vstupní prohlídka..............................................165
8.5.1	Vstupní prohlídka před vznikem
pracovněprávního a obdobného vztahu.......................166
8.5.2	Vstupní prohlídka při změně práce.........................171
8.6	Periodická prohlídka...........................................174
8.7	Mimořádná prohlídka............................................180
8.8	Výstupní prohlídka.............................................185
8.9	Následná prohlídka.............................................189
9.	Lékařské prohlídky u žáků a studentů.................................191
10.	Lékařské posudky.....................................................195
10.1	Podmínky vydávání lékařského posudku
o zdravotní způsobilosti ? práci............................... 195
10.1.1	Podklady pro vydání lékařského posudku...................195
10.1.2	Výpis ze zdravotnické dokumentace a potvrzení
o nezměněném zdravotním stavu.............................195
10.1.3	Lhůta pro vydání lékařského posudku......................201
5
Obsah
10.1.4	Posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti.........202
10.1.5	Lhůta pro uplatnění lékařského posudku..................203
10.1.6	Překážka vydání lékařského posudku......................203
10.2	Obsah lékařského posudku a posudkový závěr.....................204
10.2.1	Obecně...................................................204
10.2.2	Posudkové závěry lékařského posudku......................206
10.3	Vyhotovení a předání...........................................223
10.4	Právní účinky posudku..........................................226
10.5	Platnost posudku a důsledky neplatnosti........................229
10.6	Opravné prostředky vůči lékařským posudkům.....................231
10.6.1	Návrh na přezkoumání.....................................231
10.6.2	Postup správního orgánu..................................233
10.7	Soudní řízení..................................................235
11.	Pracovněprávní důsledky pracovnělékařských prohlídek
a posudků..........................................................240
11.1	Zaměstnanec bez platného lékařského posudku...................240
11.2	Výpovědní důvod při nepodrobení se lékařské prohlídce.........242
11.3	Věcně nebo právně vadný lékařský posudek......................243
11.4	Pozbytí zdravotní způsobilosti z obecných příčin..............244
11.5	Pozbytí zdravotní způsobilosti ve zvláštních případech........247
11.5.1	Pracovní úrazy a nemoci z povolání......................247
11.5.2	Pozbytí zdravotní způsobilosti ? práci v noci...........253
11.5.3	Možnost okamžitého zrušení
pracovního poměru zaměstnancem............................255
11.6	Převedení na jinou práci při částečné karanténě................256
11.7	Doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb.............257
12.	Nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání.......................258
12.1	Obecně.........................................................258
12.2	Postup uznání nemoci z povolání
a ohrožení nemocí z povolání, druhy lékařských posudků.........260
12.3	Pracovněprávní důsledky nemocí z povolání......................268
12.4	Výskyt nemocí z povolání a ohrožení nemocí
z povolání v České republice ...................................271
6
Obsah
13. Kontrola a sankce......................................................^
13.1	Orgány ochrany veřejného zdraví................................274
13.2	Inspekce práce.................................................277
13.3	Překrývání působnosti..........................................279
13.4	Správní delikty (přestupky) poskytovatelů
14. Přílohy............................................................
14.1	Vyhláška č. 79/2013 Sb.........................................283
14.2	Přehled lhůt periodických/pravidelných
pracovnělékařských prohlídek...................................388
14.3	Vzor žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky
a posouzení zdravotní způsobilosti ? práci.....................392
14.4	Vzor lékařského posudku........................................395
14.5	Vzor záznamu o pravidelném dohledu.............................398
14.6	Vzor smlouvy o poskytování
pracovnělékařských služeb......................................400
14.7	Odborné standardy Společnosti pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně............407
14.8	Metodický materiál Společnosti pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně............413
Shrnutí..................................................................422
Summary................................................................
7
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Šubrt, Bořivoj, 1948- Autor
Údaje o názvu Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček
Původce Tuček, Milan, 1953- Autor
ISBN 978-80-7554-106-2 (brožováno)
Údaje o vydání 3. zásadně doplněné vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Olomouc : ANAG, 2017
Edice Edice práce, mzdy, pojištění
Klíčová slova pracovní právo
Klíčová slova lékařství
Klíčová slova pracovní lékařství
Fyzický popis 423 stran
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné