Abeceda účetních znalostí pro každého

Dana Kovanicová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Část I ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ľ VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ 3 2 MAJETEK PODNIKU 7 2.1 Založení podniku......................................................... 8 2.2 Klasifikace aktiv....................................................... 8 2.3 Klasifikace zdrojů (pasív v širším smyslu)............................. 10 2.3.1 Vlastní zdroje................................................... 11 2.3.2 Cizí zdroje..................................................... 12 2.4 Základní struktura rozvahy............................................. 14 2.5 Vliv hospodářských operací na rozvahu.................................. 16 3 NÁKLADY, VÝNOSY, ZISK, ZTRÁTA 21 3.1 Změna vlastního jmění.................................................. 21 3.2 Osamostatnění nákladů a výnosů..........................................23 4 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ 25 4.1 Účet, účetní knihy, účetní zápisy...................................... 25 4.1.1 Účet............................................................. 25 4.1.2 Účetní knihy..................................................... 31 4.1.3 účetní zápisy.....................................................35 4.2 Princip dokumentace.....................................................36 4.3 Vnitřní kontrolní systém účetnictví.....................................39 4.3.1 Předvaha .........................................................40 4.3.2 Ověření kontrolních vazeb v procesu zpracování účetnictví 41 4.3.3 Inventarizace.....................................................44 5 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 49 5.1 Základní způsoby oceňování..............................................49 5.1.1 Oceňování v historických cenách...................................49 5.1.2 Modifikace principu historické ceny..............................51 5.1.3 Oceňování v reprodukčních cenách .................................51 5.1.4 Princip nižší ceny................................................51 5.1.5 Užití předem stanovených cen......................................52 5.2 Oceňování majetku dle zákona............................................52 5.3 Tiché rezervy...........................................................54 IV OBSAH 6 KOLOBĚH MAJETKU 57 6.1 Základní typy účtů.................................................. 57 6.2 Evidence koloběhu .................................................. 59 6.2.1 Výrobní podnik................................................ 59 6.2.2 Obchodní podnik............................................... 60 6.3 Jednookruhové účetnictví ........................................... 63 6.4 Dvouokruhové účetnictví.................................................................. 64 6.4.1 Finanční (základní) účetnictví................................ 65 6.4.2 Vnitropodnikové účetnictví.................................... 70 Část II ÚČETNICTVÍ A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 7 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 75 7.1 Harmonizace v rámci Evropské unie................................... 75 7.2 Mezinárodní účetní standardy........................................ 77 7.3 Obecně uznávané účetní zásady........................................81 8 DAŇOVÁ SOUSTAVA 85 8.1 Nepřímé daně........................................................ 87 8.1.1 Daň z přidané hodnoty..........................................87 8.1.2 Spotřební daně................................................ 91 8.2 Přímé daně ......................................................... 92 8.2.1 Daň z příjmů.................................................. 92 8.2.2 Ostatní přímé daně............................................ 93 9 FINANČNÍ TRH 95 9.1 Cenné papíry kapitálového trhu...................................... 98 9.1.1 Úvěrové cenné papíry.......................................... 98 9.1.2 Majetkové cenné papíry ....................................... 99 9.2 Cenné papíry peněžního trhu.........................................100 10 KONCEPT ÚČETNÍ SOUSTAVY 103 10.1 Cíle reformy........................................................103 10.2 Právní základ účetní soustavy.......................................104 10.3 Konstrukce účtové osnovy............................................106 Část III ÚČETNÍ SOUSTAVA ČR 11 NÁKLADY A VÝNOSY 113 11.1 Obecná charakteristika.............................................113. 11.2 Základní charakteristika nákladů ..................................115 11.3 Základní charakteristika výnosů....................................117 11.4 Časové rozlišování.................................................120 11.5 Tvorba a čerpání rezerv ...........................................126 11.6 Kursové rozdíly....................................................127 11.7 Tvorba a zúčtování opravných položek...............................131 OBSAH___________________________________________________V 11.8 Zajištění věcné srovnatelnosti.............................................134 11.9 Daň z příjmů...............................................................135 11.10 Převodové úcty...........................................................136 12 INVESTIČNÍ MAJETEK 137 12.1 Vymezení investičního majetku..............................................137 12.2 Oceňování investičního majetku.............................................141 12.3 Pořizování investičního majetku............................................144 12.4 Odpisování investičního majetku............................................145 12.4.1 Daňové odpisy ......................................................149 12.4.2 Účetní odpisy.......................................................153 12.5 Vyřazování investičního majetku............................................154 12.6 Analytická evidence........................................................156 13 ZÁSOBY 157 13.1 Vymezení zásob.............................................................157 13.2 Oceňování zásob............................................................159 13.3 Účtování o zásobách........................................................166 13.4 Daň z přidané hodnoty při nákupu zásob.....................................166 13.5 Inventarizační rozdíly.....................................................170 13.6 Analytická evidence........................................................170 14 FINANČNÍ ÚČTY 171 14.1 Bankovní účty..............................................................172 14.2 Platební styk..............................................................173 14.3 Běžné bankovní a eskontní úvěry ...........................................175 14.4 Krátkodobé finanční výpomoci ..............................................176 14.5 Krátkodobý finanční majetek ...............................................176 14.6 Oceňování, inventarizace, analytická evidence..............................183 15 ZÚČTOVACÍ VZTAHY 185 15.1 Pohledávky - účtová skupina 31.............................................186 15.2 Závazky - účtová skupina 32................................................188 15.3 Účtová skupina 33 .........................................................190 15.4 Vztahy к finančnímu orgánu - účt. sk. 34...................................190 15.5 Účtové skupiny 35 - Pohledávky a 36 - Závazky . ..........................196 15.6 Jiné pohledávky a závazky - účt. sk. 37....................................197 15.7 Přechodné účty aktiv a pasív - účt. sk. 38.................................198 15.8 Účtová skupina 39 .........................................................199 16 VLASTNÍ A CIZÍ KAPITÁL 201 16.1 Vlastní jmění..............................................................201 16.1.1 Základní jmění - účet 411 ..........................................202 16.1.2 Ostatní složky vlastního jmění......................................212 16.2 Cizí kapitál...............................................................215 VI OBSAH 17 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 221 17.1 Předpoklad trvání podniku.................................................221 17.2 Akruální předpoklad......................................................222 17.3 Věrné zobrazení skutečnosti..............................................223 17.3.1 Jak rozumět věrnému obrazu?.........................................223 17.3.2 Inventarizace.......................................................225 17.4 Výpočet a zúčtování daně z příjmů........................................226 17.5 Uzavření účtů............................................................227 17.6 Zajištění bilanční kontinuity............................................228 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 231 18.1 Účetní výkazy s přílohou..................................................231 18.2 Rozdělení hospodářského výsledku.........................................241 18.3 Dodatek ke kap. 18.......................................................247 18.3.1 Vzory účetních výkazů v plném rozsahu .............................248 18.3.2 Přehled o peněžních tocích (cash flow) nepřímou metodou ..........254 18.3.3 Obsah zveřejňovaných údajů z účetní závěrky.......................256 18.3.4 Obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky podnikatelů..........257 18.3.5 Vzory účetních výkazů ve zkráceném rozsahu........................264 Část IV ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ÚČETNÍCH INFORMACI 19 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 273 19.1 Organizační struktura útvarů zabezpečujících vedení účetnictví ..........274 19.2 Náplň práce účtáren .....................................................274 19.2.1 Účtárna materiálových zásob.......................................276 19.2.2 Mzdová účtárna....................................................277 19.2.3 Účtárna investičního majetku......................................278 19.2.4 Provozní účtárna..................................................279 19.2.5 Finanční účtárna..................................................279 19.2.6 Všeobecná účtárna.................................................280 20 ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 287 20.1 Úloha rozborů účetních výkazů ...........................................287 20.2 Techniky analýzy účetních výkazů.........................................290 20.3 Neurčitost účetních dat..................................................295 20.3.1 Omyly finančních analytiků........................................296 20.4 Potřeba netradičních metod...............................................299 20.5 Příklady.................................................................301 20.5.1 Výběr dat pro ukázky .............................................301 20.5.2 Bodové odhady.....................................................302 20.5.3 Grafická prezentace výsledků......................................30? 20.6 Dialogová analýza........................................................315 VOLNÁ PŘÍLOHA: Účtová osnova pro podnikatele
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0117752
3 CZ PrSKC
5 20120806184205.0
7 ta
8 010824s1998 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85967-55-3
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kovanicová, Dana, $d 1936- $7 jo20010084374
245 10 $a Abeceda účetních znalostí pro každého / $c Dana Kovanicová
250 ## $a 8.vyd. / $b aktualiz.
260 ## $b Polygon, $c 1998 $a Praha
300 ## $a 318 s.,příl.
504 ## $a Lit. Obr.,tb.,graf.
653 ## $a účetnictví
653 ## $a účetní soustava ČR
910 ## $a BOD006 $b UK-74835/1
910 ## $b 74.835
964 $a účetnictví -pojmy -principy -funkce -kompendium
1089 $d 0 $z KA2
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link