Lékařská chemie a biochemie


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH PŘEDMLUVA ..................................... 11 Úvod ......................................... 12 Postavení chemie a biochemie v systému přírodních věd............................................ 12 A. OBECNÁ, ANORGANICKÁ A ORG ANICKÁ CHEMIE ........................................ 15 1. FYZIKÁLNĚCHEMICKÉ ZÁKLADY BIOCHEMIE ........................................ 17 Stavba látek .................................. 17 Elementární částice hmoty ................... 17 Struktura elektronového obalu ............... 17 Struktura atomového jádra ................... 18 Chemická vazba................................. 19 Základní typy vazeb.......................... 19 Kovalentní vazba ............................ 19 Iontová vazba................................ 20 Kovová vazba................................. 21 Koordinační vazba ........................... 21 Slabší vazebné interakce..................... 22 Makroergní sloučeniny ......................... 23 Makroskopické vlastnosti látek ................ 23 Chemické reakce ............................... 28 Slučovací zákony ............................ 28 Chemické rovnice............................ 29 Rozdělení chemických reakcí ................. 29 Energetika chemických reakcí................. 30 Reakční kinetika ............................ 35 Disperzní soustavy............................ 41 Typy disperzních soustav .................... 41 Roztoky pravé................................ 42 Roztoky koloidní ..............*............ 47 Acidobazická rovnováha......................... 48 Brönstedtova teorie kyselin a zásad ......... 48 Iontový součin vody.......................... 49 Hodnota pH................................... 49 Disociace kyselin ........................... 50 Hydrolýza solí............................... 51 Pufry ....................................... 51 Amfolyty .................................... 52 Oxidoredukční děje ............................ 53 Podstata oxidace a redukce .................. 53 Oxidačně-redukční potenciál ................. 53 2. PRVKY A JEJICH SLOUČENINY........................ 57 Rozšíření prvků v přírodě ........................... 57 Periodická soustava prvků a periodický zákon ... 58 Obecné vlastnosti prvků podle jejich umístění v periodické tabulce.............................. 59 Přehled vlastností prvků a jejich sloučenin. 61 Vodík....................................... 61 Kyslík............................................ 62 Osmá skupina základních prvků - vzácné plyny . . 64 Sedmá skupina základních prvků — halogeny ... 65 Šestá skupina základních prvků — chalkogeny ... 67 Pátá skupina základmch prvků - pentely ....... 70 Čtvrtá skupina základních prvků - tetrely... 75 Třetí skupina základních prvků — triely .......... 80 Přechodné prvky (kovy vedlejších podskupin) ... 82 Druhá skupina základních prvků — berylium, hořčík a kovy alkalických zemin ......................... 87 První skupina základních prvků - alkalické kovy . 89 3. CHEMIE SLOUČENIN UHLÍKU.................... 91 Všeobecná charakteristika organických sloučenin . . 91 Struktura organických sloučenin............. 91 Prostorová struktura organických sloučenin (ste- reostruktura) .................................... 92 Reakce organických sloučenin................... 95 Základní typy reakcí organických sloučenin ......................................... 95 Činidla v organické chemii.................. 96 Indukční efekt................................... 96 Mezomemí efekt ................................... 97 Základní pravidla názvosloví organických sloučenin ......................................... 97 Uhlovodíky .......................................... 99 Alkany (parafiny)...........................100 Alkeny (olefiny)............................102 Alkiny (acetylény)..........................104 Alicyklické uhlovodíky ...........................105 Aromatické uhlovodíky (arény)...............106 Deriváty uhlovodíků............................110 Halogenderiváty uhlovodíků .......................110 Hydroxyderiváty uhlovodíků .......................111 Alkoholy .........................................111 Oxosloučeniny (aldehydy a ketony)...........116 Karboxylové kyseliny........................121 Organické deriváty kyseliny uhličité (ureidy) ... 129 Organické sloučeniny síry...................130 Organické sloučeniny dusíku, fosforu a arsenu ... 131 Heterocyklické sloučeniny......................137 5 i 4. LATINSKÉ A MEZINÁRODNÍ NÁZVOSLOVÍ CHEMICKÝCH SLOUČENIN . 143 Oxidy a jejich názvosloví...........................I44 Hydroxidy a jejich názvosloví ......................I44 Kyseliny. soK a jejich názvosloví...................144 latinské názvosloví anorganických látek..............145 Oxidy a bezkyslíkaté soli..........................I45 Kaliny a kyshkaté soli a jejich názvosloví .... 146 Hydroxidy a jejich názvosloví......................146 Mezinárodní názvosloví ..............................146 5 STRUKTURA, VLASTNOSTI A BIOLOGICKÉ FUNKCE PŘÍRODNÍCH LÁ- H: ??? * * • ......................................149 Sacharidy .......................................I49 Monosacharidy .................................I49 Oligosacharidy ................................I53 Polysacharidy..................................I54 .........................................158 Mastné kyseliny................................I59 Acylglyceroly..................................160 Fosfolipidy ...................................161 Vosky..........................................163 Steroidy............................................ Eikosanoidy (prostaglandiny, thromboxany, prosta- cyMny) ..........................................166 Lipoproteiny.....................................167 Aminokyseliny a peptidy..........................169 Aminokyseliny .................................I69 Peptidy .......................................172 Nukleotidy.......................................... 6. PROTEINY ....................................177 Chemické složení bílkovinných molekul...........177 Struktura jednoduchých bílkovinných molekul ... 178 Primární struktura bílkovinných molekul .......178 Sekundární struktura bílkovinných molekul .... 179 Terciární struktura bílkovinných molekul.......182 Kvartémí struktura bílkovinných molekul......184 Velikost a tvar bílkovinných molekul.............185 Chování proteinů v roztocích .................185 Složené proteiny.................................Ig6 Metaloproteiny ...............................186 Fosfoproteiny.................................I87 Glykoproteiny.................................187 Dynamika vzniku struktury proteinů...............187 7. ENZYMY ......................................189 Složem a struktura enzymů........................189 Aktivní místo enzymu....................: . . 189 Kořaktory enzymů..............................190 Vztah vitamín-koenzym.........................191 Enzymové katalyzované reakce .............. . 193 Mechanismus enzy mové katalyzované reakce ... 193 Kinetika a energetika enzymově katalyzovaných reakcí jednosubstrátových......................194 Optimální reakční podmínky pro enzymově kataly- zované reakce ....................................... Způsob vyj adřování enzymové aktivity ..........199 Specifita enzymů .................................199 Aktivace enzymů ...................................2OI Tvorba aktivního místa změnou konformace molekuly enzymu ..................................201 Aktivace enzymů vazbou kovových iontů v aktivním místě ..........................................202 Aktivace enzymů reverzibilní kovalentní modifikací jejich molekul....................................202 Regulace enzymově katalyzovaných reakcí ...........203 Inhibice enzymů...................................204 Alosterické proteiny a enzymy.....................206 Klasifikace a názvosloví enzymů.......................209 Rozdělení enzymů do tříd .........................209 B. METABOLISMUS 8. OBECNÉ PRINCIPY PŘEMĚNY LÁTEK . . 213 9. METABOLISMUS SACHARIDŮ......................217 Glykolýza ......................................217 Dílčí reakce glykolýzy......................218 Energetická bilance glykolýzy a aerobního odbourávání glukosy...........................222 Glukoneogeneze..................................222 Metabolismus glykogenu .....................225 Glykogeneze ................................225 Glykogenolýza ..............................226 Pentosový cyklus - přímá oxidace glukosy........229 Reakce přímé oxidace glukosy a vznik NADPH . . 229 Vznik ribosa-S'-fosfátů ....................229 Vzájemná přeměna monosacharidů .................230 Metabolismus galaktosy......................231 Metabolismus fruktosy ......................232 Metabolismus glukuronové kyseliny...........232 Metabolismus aminocukrů ....................233 Cukerné alkoholy............................234 Deoxycukry......................................234 10. METABOLISMUS LIPIDŮ A STEROIDŮ . 235 Odbourávání triacylglycerolů ...................236 Odbourávání mastných kyselin ...................237 Acyl-CoA je transportován do mitochondrii prostřednictvím kamitinového transportního systé- mu...............................................238 Vlastní ^-oxidace mastných kyselin ..............238 Energetický výtěžek /3-oxidace palmitátu za předpokladu, že se všechen acetyl-CoA oxidoval v citrátovém cyklu...............................239 ß-oxidaci se mohou odbourávat i nenasycené mastné kyseliny ..................................239 V edle ß-oxidace existují i a-oxidace a co-oxidace . 240 Další přeměny acetyl-CoA ........................240 Biosyntéza mastných kyselin.........................242 6 Reakce vzniku malonyl-Co A ................ Reakce vzniku palmitoyl-Co A .............. Prodlužování řetězce mastných kyselin .... Vznik nenasycených mastných kyselin........ Biosyntéza triacylglycerolů .................. Metabolismus řosf olipidů .................... Biosyntéza fosf olipidů.................... Odbourávání glycerolfosfolipidů a sfingomyelinů Metabolismus glykolipidů ..................... Biosyntéza glykolipidů .................... Odbourávání glykolipidů ................... Metabolismus cholesterolu .................... Biosyntéza cholesterolu.................... Přeměny cholesterolu....................... 242 242 244 244 246 247 247 251 252 252 253 253 254 256 11. METABOLISMUS BÍLKOVIN A AMINO- KYSELIN 259 Katabolismus aminokyselin ...........................259 Transaminace.................................260 Deaminace aminokyselin ...........................2(? Dekarboxylací aminokyselin vznikají biologicky aktivní aminy ....................................262 Vznik a štěpení glutaminu....................263 Reakce syntézy močoviny jsou prakticky zcela vázané na jaterní tkáň.......................263 Hyperamonémie.................................263 Metabolismus uhlíkového skeletu aminokyselin . . . 265 Metabolické přeměny jednotlivých aminokyselin . . 268 Aminokyseliny přeměňující se přes pyruvát .... 269 Skupina oxalacetátu..............................270 Skupina sukcinyl-Co A ...........................273 Skupina řormiátu ................................275 Aminokyseliny tvoří substráty pro syntézu řady důležitých látek, jako jsou hem, adrenalin, noradrenalin, serotonin a kreatin................................276 Biosyntéza hernu ................................276 Biosyntéza noradrenalinu a adrenalinu (katechol- aminů) ..........................................229 Biosyntéza a odbourávání serotoninu .............281 Biosyntéza a odbourávání hormonů štítné žlázy . . 281 Biosyntéza kreatinu.........................283 12. CITRÁTOVÝ CYKLUS . Vznik acetyl-CoA........ Koenzym A.............. 285 286 286 Vznik acetyl-CoA aerobní dekarboxylací pyru- vátu....................................... Vznik acetyl-CoA /?-oxidací mastných kyselin Vznik acetyl-CoA z aminokyselin............ Průběh reakcí citrátového cyklu ............ Jednotlivé dílčí reakce cyklu.............. . 286 . 288 . 288 . 288 . 288 Syntetické reakce vycházející z meziproduktů citrátového cyklu................................290 Reakce anaplerotické..............................291 Energetika reakcí citrátového cyklu ...............292 Regulace průběhu reakcí citrátového cyklu .........292 13. METABOLISMUS PURINŮ A PYRIMIDI- NŮ ....................-o......................295 Složení a struktura nukleotidů.................295 Biosyntéza nukleotidů..........................296 Biosyntéza purinových nukleotidů................296 Biosyntéza pyrimidinových nukleotidů ..........300 Biosyntéza thyminových nukleotidů..............300 Syntéza deoxyribonukleotidů....................302 Odbourávání nukleotidů............................302 Odbourávám purinových bází.....................302 Odbourávání pyrimidinových bází................303 Regulace tvorby purinových a pyrimidinových nukleotidů ...................................... Regulace biosyntézy purinových nukleotidů .... 303 Regulace biosyntézy pyrimidinových nukleotidů . 304 C. BIOCHEMIE BUŇKY................................305 14. PŘEHLED BUNĚČNÝCH ORGANEL A JEJICH BIOCHEMICKÉ FUNKCE . . . Buněčné organely......................... Biologické membrány................... Mitochondrie a peroxisomy ............ Buněčné jádro a struktury proteosyntézy . Lyzosomy.............................. Proteiny cytoskeletu.................. Bičíky a řasinky ..................... Cytoplazma a cytosol .................. . 309 . 309 . 309 . 309 . 310 . 310 . 311 . 311 . 311 15. BUNĚČNÉ MEMBRÁNY ........................313 Chemické složení a struktura membrán .........313 SložemTipidů a mastných kyselin v membránách . . 313 Složení a vlastnosti membránových proteinů .... 317 Složení a vlastnosti proteinů přítomných v membráně erytrocytů ...............................318 Vlastnosti biologických membrán .................319 Fyzikální vlastnosti biologických membrán .... 319 Chemické vlastnosti biologických membrán .... 320 Biologické vlastnosti biologických membrán . . . 320 Transport látek membránami ......................321 Prostá difúze .................................322 Usnadněná a výměnná difúze ....................324 Aktivní transport .............................324 Pinocytóza a f agocytóza.......................327 Spojení buněk....................................330 16. MITOCHONDRIE - AEROBNÍ FOSFORYLACE - VZNIK ATP....................333 Mitochondrie ..............................334 Vnější mitochondriální membrána .........335 Vnitřní mitochondriální membrána ........335 Matrix mitochondrie .....................335 Vznik a distribuce mitochondrii v buňkách.........336 Adenosin-S'-trifosfát-jeho výskyt a vlastnosti . . . 337 Aerobní fosforylace ................................338 Enzymy dýcharího řetězce..........................339 7 Energetika oxidoredukčních reakcí dýchacího řetězce (oxidačně-redukční potenciál)... 342 Vznik molekul ATP ............................343 Mitochondriální A TPasa ............ 343 Mechanismus vzniku ATP................ 345 Stechiometrie vzniku ATP.............. 345 Transportní děje na vnitrní mitochondriální mem- .bráné ........................................... Přenos ATP přes vnitřní mitochondriální membránu .................... Regulace aerobní fosforylace .................. 347 Peroxisomy ................................... 348 17. BUNĚČNÉ JÁDRO ............................. 349 Morfologie buněčného jádra..................... 349 Jaderný obal...................... ’ 34^ Jaderné póry .............................. 35() Jaderný chromatin . . . Jadérko..................351 Chemické složení a strukturní uspořádání složek buněčného jádra................................. 351 Nukleosomy .... Histony.............* ; ; * ; ; ; ; ?52 Kondenzace chromatinu a vznik chromosomů . . . 352 Nukleové kyseliny.................... 353 Složení nukleových kyselin ............. 353 Strukturní uspořádání molekul DNA ............354 Vlastnosti molekul DNA ................... 356 Uspořádání genetického materiálu v molekule DNA ............................................. Mimojaderné formy DNA................... 359 Replikace DNA........................ ’ ’ 36Q Replikace DNA — obecné znaky ........... 361 Replikace DNA u prokaryontů .......... 364 Replikace DNA ueukaryontů ........ . ’ . 366 Mutagenní vlivy a oprava jejich účinků ... 367 Transkripce DNA......................... 369 Složení a struktura molekul RNA ........... 370 Produkty transkripce DNA .......... 374 Regulace transkripce DNA ...................... 383 Inhibice biosyntézy nukleových kyselin a přenosu genetické informace syntetickými inhibitory a antibiotiky ..................................... ,8S viry a tágy.......................; ; ; ; ; ; ; ; „j Genové inženýrství .............................. 399 18. ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM -GOLGIHO APARÁT - PROTEOSYNTÉZA . . 401 Exprese genetické informace - proteosyntéza .... 401 Kolinearita DNA a proteinů............... 401 Genetický kód.................................... 402 Vlastnosti genetického kódu.................. 404 Aktivace aminokyselin............................ 4q^ Vlastní proteosyntéza ........................... 406 Iniciace syntézy peptidovéhořetézce ......' 406 Elongacepeptidového řetězce.................. 409 Terminace peptidovéhořetézce................ 412 Regulace proteosyntézy............... 413 Inhibice proteosyntézy....................... 413 Golgiho aparát a posttranslační změny peptidového řetězce . . . ................................. 414 Morfologicko-funkčm vztahy ............. 414 Transport proteinů přes membrány - signální PePtidy ........................................ Glykosylace proteinů - vznik glykoproteinů . . . 416 Třídící funkce Golgiho aparátu ..... 4 j 7 19. PŘÍČNĚ PRUHOVANÝ SVAL KOSTER-NI.................... Morfologie kosterního svalu a jí odpovídající chemie- 421 ke složení ............... Proteiny kosterního svalu .................... 423 Strukturní proteiny kosterního svalu........ 423 Regulační proteiny kosterního svalu........ 426 Aktin-dependentní myosinová A TPasa ........... 428 Molekulové podklady kontrakce a relaxace .......429 Molekulový mechanismus kontrakce a relaxace . . 430 Regulace kontrakce a relaxace............. 431 Rigor mortis................................... 422 Bílkovinné molekuly podílející se na tvaru, pohybu a funkci nesvalových buněk ..................... 432 Mikrotubuly................................. 433 Intermediámí filamenta A^A Aktin ... .........*........... 4 .................................... 435* Cilie (řasinky) a flagela (bičíky) ............ . 436 20. NERVOVÁ BUŇKA ......................... 439 Vznik a vedení nervového vzruchu........ 439 Chemické složem a struktura membrán nervových buněk ............... 44^ Vznik membránového potenciálu...................442 Vznik akčního potenciálu ...................... 443 Přenos nervového vzruchu .... 44^ Excitační a inhibiční postsynaptický potenciál . . . 447 Mediátory (neurotransmitery).................. . 448 Regulace dějů na synapsích .................... 449 Účinek cyklických nukleotidů v CNS .............450 21. BUŇKY POJIVÁ - MAKROMOLEKULOVÉ PRODUKTY JEJICH ČINNOSTI . 451 Mezibuněčná hmota . ^ . .........................451 Kolagen - složem a struktura............ Metabolismus kolagenu d ^ ^ Elastin .... , _ 457 Proteoglykany................................ 459 Metabolismus proteoglykanů .................. 462 Vazivové buňky - typy vazivové tkáně (pojivové tkáně) ............... Fibroblasty, fibrocyty ...................... 4^3 Chondroblasty, chondrocyty ......... Kostní buňky ................................ 4L^ Bazálni membrány................................ 4^^ 8 i Y ľ I x i í % D. BIOCHEMIE FUNKČNÍ ............................471 22. TROFIKA .....................................473 Obecné poznatky o výživě ........................473 Kvalitativní a kvantitativní vlastnosti složek potravy . 473 Základní složky potravy........................473 Kvantitativní stránka výživy...................474 Energetická hodnota živin......................475 Význam základních složek potravy ve výživě .... 475 Vitamíny..........................................478 Definice vitamínů a způsobu j e j ich účinku...478 Krytí potřeby vitamínů ........................479 Choroby z nedostatku a nadbytku vitamínů .... 479 Rozdělení a vlastnosti vitamínů ...............479 Přeměny složek potravy v gastrointestinálním traktu ..............................................484 Obecná charakteristika trávení ................484 Trávení v ústní dutině ........................485 Funkční biochemie žaludku .....................486 Funkční biochemie tenkého střeva...............489 Funkční biochemie tlustého střeva..............500 23. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ORGANISMU ...........................................503 Definice vnějšího a vnitřního prostředí..........503 Krev a její funkce ..............................503 Funkce krve při přenosu kyslíku a oxidu uhličitého .........................................504 Molekulový výklad Bohrova efektu...............508 Acidobazická rovnováha a j e j í udržování ....511 Osmolalita vnitřního prostředí.................516 Iontové složení krevní plazmy..................518 Transport živin a produktů metabolismu.........520 Fluidita krve a její srážení...................525 Obranné funkce krve ...........................530 24. FUNKČNÍ BIOCHEMIE JATERNÍ BUŇKY A PANKREATU.......................... >........533 Úloha jater v metabolismu sacharidů...............534 Úloha jater v metabolismu bílkovin a aminokyselin . 534 Význam jater pro syntézu bílkovin................534 Jatemí metabolismus dusíkatých látek..............535 Úloha jater v metabolismu lipidů..................536 Účast jater při transportu lipidů a vzniku a přeměnách lipoproteinů ..........................536 Úloha jater při přeměně lipidů.................537 Účast jater při přeměně a vylučování cholesterolu a fosf olipidů.................................538 Účast jater na katabolismu krevního barviva......538 Schéma zániku erytrocytu a rozpadu hemoglobinu .........................................538 Červená krvinka zaniká na několika místech těla . 538 Žlučové barvivo vzniká z hernu ................539 Transport a další přeměny bilirubinu ..........540 Hyperbilirubinémie vyvolává žloutenku různého typu........................................541 Exkrece porfyrinů a porfyrie...................542 Vznik, složení a sekrece žluči....................542 Složení žluči..................................542 Žlučová barviva................................543 Lipidy žluči ..................................544 Enzymy žluči ................................544 Žlučové kameny (konkrementy) ................544 Úloha jater ve výměně železa a mědi..............545 Celkové hospodaření železem a úloha jater v něm . 545 Ve výměně mědi hrají játra centrální roli .....546 Vztah jater ? cizorodým látkám ...................546 Funkční biochemie pankreatu.......................547 Zevní sekrece pankreatu .......................547 Inkrečm funkce pankreatu.......................547 25. FUNKČNÍ BIOCHEMIE LEDVIN......................549 Obecné poznatky o metabolismu ledvin .............549 Nefron a základní funkce jednotlivých úseků.......549 Molekulové mechanismy funkce nefronu .............550 Molekulový mechanismus glomerulární filtrace . . 550 Molekulové mechanismy tubulární resorpce .... 551 Molekulové funkce Henleovy kličky..............553 Molekulové funkce distálního tubulu a sběrného kanálku........................................554 Ledviny pomáhají regulovat acidobazickou rovnováhu ...............................................554 Koncentrační schopnost ledvin pro různé látky je velmi rozdílná.................................555 Ledviny ma j í i vnitřně sekreční funkci .........555 Močové kameny.....................................556 26. MOLEKULOVÉ ZÁKLADY IMUNOCHE- MIE...............................................557 Imunologické procesy jsou základem udržování integrity organismu a součástí obranných reakcí.......557 Antigen — základní faktor vyvolávající imunitní odpověď ..............................................558 Protilátky — složení ..................... . . . 559 Protilátky mají charakter imunoglobulinů.......559 Imunoglobuliny se váží na antigen variabilními oblastmi.......................................562 Biologická funkce imunoglobulinů ..............562 Syntéza protilátek a příčiny ohromné různosti jejich specifity ........................................563 Specifita imunoglobulinů .........................564 Interakce mezi antigenem a protilátkou ...........565 Místo a způsob tvorby protilátek..................566 Dva typy imunitní odpovědi.....................566 Lymfoidní tkáně jsou morfologickým podkladem imunitního systému ............................566 Jsou dvě populace lymfocytů:T-a B-lymfocyty . . 567 Funkce makrofágů ..............................567 Další humorální faktory významné v imunitních reakcích .............................................568 Regulace tvorby protilátek........................568 9 r 27. REGULACE METABOLICKÝCH POCHO- Obecně o přenosu a transformaci informace.......569 Regulace živých objektů...........................57O Regulace na molekulové úrovni...................570 Regulace na buněčné úrovni......................570 Regulace na úrovni makroorganismu ..............571 Aktivace hormonální sekrece hormony (faktory) hy- pothalamu...................................... 572 Obecné mechanismy působení hormonů................572 Hormonální efekty jsou za sebou řazeny hierarchie- ky..............................................572 Mechanismus účinku hormonů .....................572 Rozdělení hormonů ............................... 574 Hormony odvozené od tyrosinu .....................574 Thyroxin a trijodthyronin - hormony štítné žlázy.............................................574 Katecholaminy ................................. 577 Peptidové hormony ............................... 57g Obecné vlastnosti peptidových hormonů ..........57g Hormony adenohypofýzy.......................... 579 Hormony neurohypofýzy ..........................5g2 Hormonální funkce příštítných tělísek...........583 Antagonistou parathyrinu je kalcitonin .........584 Endokrinní funkce pankreatu.....................534 Glukagon - hyperglykemizující a glykogenolytický hormon .......................... Steroidní hormony...................... Obecně o mechanismu účinku steroidních hormonů ............... 586 587 587 Gestageny jsou hormony důležité pro obě pohlaví . 587 Účinek hormonů nadledvinové kůry...........588 Hormony pohlavmeh žláz.......................589 Metabolické efekty prostaglandinů, prostacyklinů athromboxanů ................................592 E. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.................593 28. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ........................593 Sluneční záření .............................595 Ovzduší .......................................... Chemické složení vzduchu.....................597 Znečisťování ovzduší ........................59g Vodní plášť země................................592 Znečišťování vody............................603 Pevniny a potravní řetězec......................604 Znečišťování půdy............................607 Životní prostředí v ČSSR .......................609 Člověk a chemické škodliviny ...................610 Metabolismus cizorodých látek-xenobiochemie . . 000 Léčiva a jedy - významný faktor kontaktu člověka s vnějším prostředím.........................611 Resorpce, vazba a ukládání xenobiotik .......611 Metabolismus xenobiotik probíhá ve dvou fázích . 612 29. KONTROLNÍ OTÁZKY...........................619 30. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYM- BOLU . . REJSTŘÍK 629 634 10
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0113057
3 CZ PrSKC
5 20120806181805.0
7 ta
8 010824s1991 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-201-0114-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Lékařská chemie a biochemie : $b Učebnice pro lékařské fakulty
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b Avicenum, $c 1991 $a Praha
300 ## $a 661 s.
504 ## $a Učební texty VŠ. Rejstř. Obr.,tb.
653 ## $a chemie
653 ## $a biochemie
653 ## $a učebnice pro lékařské fakulty
910 ## $a BOD006 $b UK-73760/1
910 ## $b 73.760
964 $a chemie lékařská -učebnice
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link