Bezbariérové užívání staveb

Renata Zdařilová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah OBSAH Úvodní slovo (Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj) Obsah Úvod (Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) 3 5 13 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Úvodní ustanovení § 1 Předmět úpravy § 2 (Výčet staveb, na které se vyhláška vztahuje) § 3 (Výklad pojmu normové hodnoty) Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství 21 21 21 22 24 24 § 4 (Výčet pozemních komunikací, na které se vyhláška vztahuje, parkovací plochy a hromadné garáže, telefonní automaty a obdobná zařízení, městské mobiliáře, reklamní zařízení, výkopy) 24 § 5 Přístupy do staveb 27 Požadavky na stavby občanského vybavení 28 § 6 (Výčet staveb občanského vybavení, řešení přístupů a vnitřního vybavení) 28 § 7 (Hygienická zařízení staveb občanského vybavení) 29 § 8 (Shromažďovací prostory, ubytovací zařízení, bazény, sportoviště, školy) 31 § 9 (Informační zařízení) 36 Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení 39 § 10 (Užívání společných prostor) 39 § 11 (Požadavky na byty zvláštního určení a na upravitelné byty) 40 Požadavky na stavby pro výkon práce 41 § 12 (Požadavky na přístup a prostory těchto staveb) 41 § 13 (Požadavky na hygienické vybavení a shromažďovací prostory) 41 Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení 42 § 14 Výjimky 42 § 15 (Způsob posuzování, odchylky a doba zajištění bezbariérového užívání) 42 §16 Přechodná ustanovení 43 §17 Zrušovací ustanovení 43 § 18 Účinnost 43 5 Bezbariérové užívání staveb Příloha č. 1 - Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 44 1 Základní prvky bezbariérového užívání staveb 44 1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 45 1.1.1 (Výškové rozdíly) 48 1.1.2 (Povrchy pochozích ploch) 49 1.1.3 (Rošty) 49 1.1.4 (Minimální manipulační prostor) 49 1.1.5 (Podj ezdy vozíku) 51 1.1.6 (Pokladny a přepážky) 52 1.1.7 (Ovládací prvky) 53 1.1.8 (Telefonní automaty) 56 1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 56 1.2.0 (Identifikace prvků) 57 1.2.1 Vodicí linie 59 1.2.1.1 Přirozená vodicí linie 59 1.2.1.2 Umělá vodicí linie 61 1.2.2 Signální pás 62 1.2.3 Vodicí pás přechodu 63 1.2.4 Varovný pás 64 1.2.5 Hmatnýpás 65 1.2.6 Varovný pás na speciální dráze 66 1.2.7 Vodicí linie s funkcí varovného pásu 66 1.2.8 Akustický prvek 67 1.2.9 Dálkové ovládání akustických prvků 68 1.2.10 (Pochozí plochy a jejich řešení) 69 1.2.11 (Vizuální kontrast prvků) 71 1.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 72 2 Schodiště a vyrovnávací stupně 73 2.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 73 2.0. 1 (Hlavní, únikové a ostatní schodiště) 73 2.0. 2 (Počet stupňů) 73 2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 74 2.1.1 (Sklon schodišťového ramene a výška stupně) 74 2.1.2 (Stupnice, podstupnice) 74 2.1.3 (Schodišťová madla) 75 2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 76 2.2.1 (Kontrastní značení stupňů) 76 2.2.2 (Zábrany a zarážky) 77 6 Obsah 3 Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky 77 3.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 77 3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 78 3.1.1 (Nástupní plocha před vstupem do výtahu) 7 8 3.1.2 (Klec výtahu a dveře) 7 8 3.1.3 (Zařízení v kleci výtahu) 80 3.1.4 (Manipulační plocha před zdvihacími plošinami) 82 3.1.5 (Nosnost svislé zdvihací plošiny) 83 3.1.6 (Osvětlení a ovládací prvky svislé zdvihací plošiny) 83 3.1.7 (Nosnost šikmé zdvihací plošiny) 84 3.1.8 (Osvětlení a ovládací prvky šikmé zdvihací plošiny) 84 3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 85 3.2.1 (Ovladače v kleci výtahu) 85 3.2.2 (Požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci) 85 3.2.3 (Signalizace směru jízdy) 85 3.2.4 (Zabezpečení vstupu do jízdní dráhy) 86 3.2.5 (Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky) 86 3.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 86 Příloha č. 2 - Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství 87 1 Komunikace pro chodce a vyhrazená stání 87 1.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 87 1.0. 1 (Vymezení komunikací pro chodce) 87 1.0. 2 (Šířka komunikací pro chodce) 87 1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 89 1.1.1 (Výškové rozdíly) 89 1.1.2 (Sklony komunikací pro chodce) 89 1.1.3 (Požadavky na komunikace pro chodce delších úseků) 90 1.1.4 (Vyhrazená stání) 91 1.1.5 (Sklony vyhrazených stán) 92 1.1.6 (Prostor před vstupem do budovy) 94 1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 94 1.2.1 (Překážky na komunikacích) 94 1.2.2 (Technické vybavení komunikace) 94 1.2.3 (Překážky nad komunikací) 94 1.2.4 (Varovný pás sníženého obrubníku) 95 1.2.5 (Hmatný pás na rozhraní pásem pro chodce a pro cyklisty) 97 1.2.6 (Obytná a pěší zóna) 100 7 Bezbariérové užívání staveb 1.2.7 (Normové hodnoty hmatových úprav) 103 1.2.8 (Pochozí plochy čerpacích stanic pohonných hmot) 103 2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu 103 2.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 103 2.0. 1 (Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací) 103 2.0. 2 (Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací) 103 2.0. 3 (Zkrácení a prodloužení délek přechodů pro chodce) 104 2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 106 2.1.1 (Výška obrubníku a sklony šikmých ploch) 106 2.1.2 (Umístění ovládání signalizace) 106 2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 107 2.2.1 (Hmatové úpravy na přechodech pro chodce) 107 2.2.2 (Světelná a akustická signalizace) 109 2.2.3 (Místa pro přecházení) 110 2.2.4 (Koridory pro přecházení tramvajového pásu) 112 2.2.5 (Koridory vybavené světelnou signalizací) 114 2.2.6 (Výjezdy z požárních stanic) 114 2.2.7 (Dálková aktivace akustických signálů) 114 2.2.8 (Směrové vedení signálních pásů) 115 2.2.9 (Hmatové úpravy u změn dokončených staveb) 115 3 Nástupiště veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici 115 3.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 115 3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu (Výška nástupiště) 115 3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 115 3.2.1 (Umístění a označení překážek na nástupištích a zpevněných plochách) 115 3.2.2 (Hmatové úpravy značení nástupišť autobusů, trolejbusů a tramvají) 115 3.2.3 (Hmatové úpravy nástupišť metra) 120 3.2.4 (Hmatové úpravy železničních nástupišť) 120 3.2.5 (Hmatové úpravy zpevněných ploch na železnici) 121 3.2.6 (Hmatové úpravy nástupišť lanových drah) 122 4 Výkopy a staveniště 122 4.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (Bezbariérová trasa) 122 4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu (Požadavky a označení výkopů) 122 4.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 123 8 Obsah Příloha č.3- Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce 125 1 Vstupy do budov 125 1.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (Typy vstupních dveří) 125 1.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 126 1.1.1 (Manipulační plocha před vstupem) 126 1.1.2 (Sklon plochy před vstupem) 126 1.1.3 (Šířka vstupu a dveřního křídla) 126 1.1.4 (Vybavení dveřních křídel) 126 1.1.5 (Zasklení dveřních křídel) 127 1.1.6 (Zámek dveří) 127 1.1.7 (Zvonkový panel) 127 1.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 130 1.2.1 (Vizuální označení vstupů) 130 1.2.2 (Podmínky vizuálního značení prosklených dveří) 130 1.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 131 1.3.1 (Elektronický vrátný) 131 1.3.2 (Oboustranný komunikační systém) 131 2 Bezbariérové rampy 131 2.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace (Vodicí prvek rampy) 131 2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností 131 2.1.1 (Rozměry a sklony rampy) 131 2.1.2 (Podesty ramp) 132 2.1.3 (Sklon podesty) 132 2.1.4 (Parametry u změn dokončených staveb) 133 2.1.5 (Výškové rozdíly přechodu rampy) 134 2.1.6 (Madla rampy) 134 2.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením (Úpravy rampy vybíhající do prostoru) 135 3 Dveře 136 3.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 136 3.1.1 (Šířka dveří) 136 3.1.2 (Šířka dveří ve sportovních stavbách) 139 3.1.3 (Madla dveří) 141 3.1.4 (Zasklení dveří) 142 9 Bezbariérové užívání staveb 3.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením (Zasklení dveří) 143 4 Okna 144 4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 144 4.1.1 (Pákové ovládání oken) 144 4.1.2 (Zasklení oken a prosklených stěn) 144 4.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením (Zasklení dveří, oken a prosklených stěn) 146 5 Hygienické zařízení a šatny 146 5.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 147 5.1.1 (Stěny a podlaha) 147 Záchody 147 5.1.2 (Velikost a vybavení kabiny) 147 5.1.3 (Vstupni dveře) 151 5.1.4 (Záchodová mísa) 151 5.1.5 (Umývadlo) 153 5.1.6 (Madla WC kabiny) 153 5.1.7 (Zrcadlo) 154 5.1.8 (Přebalo vací pult) 15 5 Přebalovací kabina 155 5.1.9 (Velikost přebalovací kabiny) 15 5 Vany 157 5.1.10 (Osazení vany) 157 5.1.11 (Madla vany) 157 Sprchové kouty a sprchové boxy 159 5.1.12 (Velikost a vybavení sprchového koutu) 159 5.1.13 (Madla sprchy) 159 5.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením (Dveře hygienického prostoru) 161 6 Prostory a zařízení 162 6.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 162 6.1.1 (Velikost a umístění vozíku) 162 6.1.2 (Zkoušecí kabina) 166 6.1.3 (Úpravy bazénu) 167 6.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 170 6.3 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým postižením 170 10 Obsah 7 Bytový dům, obsahující byt zvláštního určení 170 7.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 170 7.1.1 (Přístupnost domovního vybavení a bytového domu) 170 7.1.2 (Domovní schránka) 171 7.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 172 7.2.1 (Přístup k bytovému domu) 172 7.2.2 (Hmatové a vizuální rozlišení vstupu) 172 7.2.3 (Stanoviště kontejnerů) 172 7.2.4 (Lemování podlahy) 172 7.2.5 (Zvonkový panel) 172 7.2.6 (Sklepní box) 172 8 Upravitelný byt, byt zvláštního určení a obytné části staveb 173 8.0 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Zaj ištění přístupu) 173 8.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 173 8.1.1 (Dispoziční řešení) 173 8.1.2 (Dveře bytu) 176 8.1.3 (Manipulace v bytové jednotce) 176 8.1.4 (Samostatná záchodová kabina) 176 8.1.5 (Lodžie, balkony, terasy) 178 8.1.6 (Umístění ovládacích prvků) 178 8.1.7 (Parapet oken) 179 8.1.8 (Rozvody energií) 180 8.2 Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 180 8.2.1 (Rozvody energií) 180 8.2.2 (Elektrické zásuvky) 180 Příloha č. 4 - Symboly 182 Závěr 184 Přílohová část publikace 189 Příloha A Seznam českých technických norem obsahující normové hodnoty použité v jednotlivých ustanoveních vyhlášky 189 Příloha ? Tratě celostátní dráhy na území České republiky, zařazené do evropského železničního systému (Sbírka zákonů č. 111/2004) 190 Literatura 192 11
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01131640
3 CZ PrNK
5 20230311184303.6
7 ta
8 111116s2011----xr ae||e|f||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002233921
20 ## $a 978-80-87438-17-6 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)773170963
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOD006
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 69 $x Stavebnictví $2 Konspekt $9 19
80 ## $a 69.01/.03 $2 MRF
80 ## $a 316.344.6-056.26/.29 $2 MRF
80 ## $a 692.65 $2 MRF
80 ## $a 006.7/.8 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (072) $2 MRF
100 1# $a Zdařilová, Renata, $d 1968- $7 mzk2005269865 $4 aut
245 10 $a Bezbariérové užívání staveb : $b metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb / $c Renata Zdařilová
246 3# $a Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Informační centrum ČKAIT : $b Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, $c 2011
300 ## $a 193 s. : $b il., plány ; $c 21 cm
500 ## $a Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT
504 ## $a Obsahuje bibliografii a přehled souvisejících českých technických norem
650 07 $a stavby $7 ph116274 $2 czenas
650 07 $a tělesně postižení $7 ph126837 $2 czenas
650 07 $a bezbariérový přístup $7 ph151457 $2 czenas
650 07 $a technické normy a standardy $7 ph260676 $z Česko $2 czenas
650 09 $a Building $2 eczenas
650 09 $a people with physical disabilities $2 eczenas
650 09 $a barrier-free design $2 eczenas
650 09 $a technical standards $z Czechia $2 eczenas
655 #7 $a metodické příručky $7 fd132826 $2 czenas
655 #9 $a methodological manuals $2 eczenas
710 1# $a Česko. $b Ministerstvo pro místní rozvoj $7 kn20020414007 $4 aut
710 2# $a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě $7 kn20010725041 $4 aut
901 $f 1. vyd. $o 20111121
910 ## $a BOD006 $b DK-443-XX-2206
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link