Technika zpracování odpadů II

Bořivoj Groda a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
XII. Obsah 0. Úvod 1. Legislativa odpadového hospodářství 5 01. Základní téze nové právni úpravy odpadového hospodářství 7 02. Evropský katalog odpadů 15 03. Cíle odpadového hospodářství zemí EU do roku 2000 I9 II. Vznik odpadů a jeho druhy 22 01. Základní pojmy odpadového hospodářství 25 02. Druhy a kategorizace odpadů 26 03 Nebezpečné vlastnosti odpadů 30 04. Legislativa přepravy nebezpečných odpadů 3 \ III. Produkce odpadů v ČR 35 01. Množství odpadů ve výrobní a spotřební sféře 35 02. Informační systémy o produkci odpadů 36 03. Snižování produkce odpadů 3g 04. Způsoby využívání a zneškodňování odpadů 39 05. Náklady na odstraňování odpadů 43 IV. Komunální odpady 44 01. Skládkování odpadů 54 01.1. Shromažďování komunálních odpadů 54 01.2. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů 56 01.3. Hlavní druhy nebezpečných odpadů v ?? 5g 02. Skládky a druhy skládek odpadů 59 02.1. Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky 60 02.2. Druhy skládek 61 02.3. Výběr lokality pro zakládání skládek 63 V- Budování a provoz skládky, procesy probíhající ve skládkách, dekontaminace míd 65 01. Budování zakládání skládky odpadů 65 02. Provoz skládky a ukládání odpadů na skládce 65 02.1. Podíl obalů v komunálních odpadech a na skládkách 66 03. Odvod průsakových vod a skládkového bioplynu 67 134 03.1. Složení průsakových vod 68 03.2. Skládkový bioplyn 69 03.3. Rekultivace skládky 69 04. Procesy probíhající ve skládkách 70 04.1. Fáze biologického odbourávání organické hmoty v odpadech 71 05. Asanace skládek 72 06. Zdroje kontaminace a způsoby dekontaminace půdy 73 06.1. Dekontaminační procesy dekontaminace půd 75 06.2. Způsoby dekontaminace půd 76 VI. Technika zpracování odpadní krve iatečnvch zvířat 79 01. Produkce krve jatečních zvířat 79 02. Těžení krve jatečních zvířat 80 02.1. Omračování zvířat při porážce 80 02.2. Vykrvování zvířat při porážce 81 02.21. Vykrvování zvířat dutým nožem 83 02.22. Objem krve v těle zvířat a výtěžnost krve 84 03. Jímání a odvod krve pro krmné účely 85 03.1. Jímání krve pro krmné účely 85 03.2. Závady při jímání krve 85 04. Konzervace krve jatečních zvířat 86 04.1. Metoda konzervace odpadní krve jedlou solí 87 04.2. Metoda konzervace odpadní krve chemickými činidly 88 04.3. Fyzikální metody konzervace odpadní krve 89 05. Zpracování odpadní krve ke krmným ůčelům 91 05.1. Zpracování odpadní krve ke krmným účelům sušením 91 05.2. Zpracování odpadní krve při výrobě livexů 95 05.3. Problémy při zpracování krve pro krmné účely 96 06. Přeprava a skladování odpadní krve 96 07. Dozor při těžení a zpracování krve 98 VII. Technika pro zpracování kafilerních odpadů 99 01. Principy zpracovatelských technologií 100 02. Zpracování konfiskátů a kadaverů ve strojovně 101 03. Zpracování peří a štětin 103 04. Přehled základních vlastností finálních produktů 104 135 VHI. Energetické využití odpadní biomasy spalováním 105 01.1. Přímé spalování dřevních paliv 105 01.2. Nepřímé spalování dřevních paliv 106 01.3. Přímé spalování stébelnin - slámy a travin 107 02. Technická zařízení pro přímé spalování paliv z biomasy 107 02.1. Malé tepelné zdroje na spalování biopaliv do 100 kW 108 02.2. Střední tepelné zdroje na spalování biopaliv 100- 1 000 kW 110 02.3. Velká tepelná zařízení pro místní komunální vytápění 111 02.4. Velké teplárny na spalování biopaliv s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny 112 03. Paliva z biomasy, emise, životní prostředí 113 IX. Technika zpracování zahradnických odpadů 117 01. Zdroje a účelnost využití zahradnického odpadu pro kompostování 117 02. Technologie výroby zahradnických kompostů 118 02.1. Technika pro drcení komponentů 118 02.2. Překopávače kompostu 119 03. Specifika kompostování některých zahradnických odpadů 119 03.1. Kompostování matolin 119 03.2. Kompostování listí 120 03.3. Kompostování s využitím žížal 120 04. Finalizace zralého kompostu 121 X. Perspektivy odpadového hospodářství 123 01. Minimalizace produkce odpadů 124 02. Zdokonalení výrobních a spotřebních postupů 124 03. Čistší technologie 125 03.1. Čistší technologie vycházející ze změn výrobního procesu 125 03.2. Čistší technologie vycházející ze záměny materiálů 125 04. Perspektivy odpadového hospodářství z hlediska trvale udržitelného rozvoje 126 04.1. Systém ekologicky přijatelných výrobků 128 04.2. Označování ekologické ohodnosti výrobků 129 XI. Seznam použité literatury 131 ??. Obsah 134
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0123926
3 CZ PrNK
5 20150923170826.3
7 ta
8 971229s1997----xr a|||e|p||||000|0|cze||
20 ## $a 80-7157-264-0
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 628 $x Zdravotní technika. Úprava vody. Odpadové hospodářství. Světelná technika $2 Konspekt $9 19
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 628.3/.5 $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
80 ## $a 628.477.6 $2 MRF
100 1# $a Groda, Bořivoj, $d 1945- $7 jn20000400815 $4 aut
245 10 $a Technika zpracování odpadů II / $c Bořivoj Groda a kolektiv
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $a Brno : $b Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, $c 1997
300 ## $a 168 s. : $b il.
504 ## $a Obsahuje bibliografii
650 07 $a odpad $z Česko $2 czenas
650 07 $a recyklace odpadu $2 czenas
653 ## $a odpady
653 ## $a odpadové hospodářství
653 ## $a legislativa odpadového hospodářství
653 ## $a komunální odpad
653 ## $a potravinářské odpady
901 $o 19971201 $b 9788071572640 $f 1. vyd. $g Čárový kód uveden chybně též na rubu titulního listu
909 $a 000282071
910 ## $a BOD006
964 $a odpady -legislativa -odpady komunální -odpady potravinářské -skripta
1089 $d 0 $z KA3
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link