Abeceda účetních znalostí pro každého

Dana Kovanicová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Část I. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 1 VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ 3 2 MAJETEK PODNIKU 7 2.1 Založení podniku........................................................ 8 2.2 Klasifikace aktiv....................................................... 8 2.3 Klasifikace zdrojů (pasív v širším smyslu)............................. 10 2.3.1 Vlastní zdroje................................................... 11 2.3.2 Cizí zdroje.................................................... 12 2.4 Základní struktura rozvahy............................................. 14 2.5 Vliv hospodářských operací na rozvahu.................................. 16 3 NÁKLADY, VÝNOSY, ZISK, ZTRÁTA 21 3.1 Změna základního jmění..................................................21 3.2 Osamostatnění nákladů a výnosů..........................................23 4 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ 25 4.1 Učet, účetní knihy, účetní zápisy.......................................25 4.1.1 Účet..............................................................25 4.1.2 Účetní knihy......................................................31 4.1.3 Účetní zápisy.....................................................35 4.2 Princip dokumentace.................................................... 36 4.3 Vnitřní kontrolní systém účetnictví.................................... 39 4.3.1 Předvaha .........................................................40 4.3.2 Ověření kontrolních vazeb v procesu zpracování účetnictví.........41 4.3.3 Inventarizace.....................................................44 5 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 49 5.1 Základní způsoby oceňování............................................. 49 5.1.1 Oceňování v historických cenách.................................. 49 5.1.2 Modifikace principu historické ceny...............................51 5.1.3 Oceňování v reprodukčních cenách .................................51 5.1.4 Princip nejnižší ceny.............................................51 5.1.5 Užití předem stanovených cen......................................52 5.2 Oceňování majetku dle zákona........................................... 52 5.3 Tiché rezervy.......................................................... 54 6 KOLOBĚH MAJETKU 57 6.1 Základní typy účtů.......................................................57 6.2 Evidence koloběhu ..................................................... 59 6.2.1 Výrobní podnik................................................... 59 6.2.2 Obchodní podnik.................................................. 60 6.3 Jednookruhové účetnictví ................................................63 6.4 Dvouokruhové účetnictví..................................................64 6.4.1 Finanční (základní) účetnictví................................... 65 6.4.2 Vnitropodnikové účetnictví....................................... 70 Část II. ÚČETNICTVÍ A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 7 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 75 7.1 Harmonizace v rámci Evropského společenství......................... 75 7.2 Mezinárodní účetní standardy........................................ 77 7.3 Obecně uznávané účetní zásady....................................... 81 8 NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA 85 8.1 Nepřímé daně.........................................................87 8.1.1 Daň z přidané hodnoty.........................................87 8.1.2 Spotřební daně................................................91 8.2 Přímé dané......................................................... 92 8.2.1 Daň z příjmů..................................................92 8.2.2 Ostatní přímé daně........................................... 93 9 FINANČNÍ TRH 95 9.1 Cenné papíry kapitálového trhu..................................... 98 9.1.1 Úvěrové cenné papíry..........................................98 9.1.2 Majetkové cenné papíry........................................99 9.2 Cenné papíry peněžního trhu........................................100 10 KONCEPT NOVÉHO ÚČETNICTVÍ 103 10.1 Cíle reformy................................................... . 103 10.2 Právní základ reformy •............................................104 10.3 Konstrukce účtové osnovy...........................................106 Část III. NOVÁ ÚČETNÍ SOUSTAVA 11 NÁKLADY A VÝNOSY 111 11.1 Obecná charakteristika......................................................111 11.2 Základní charakteristika nákladů ...........................................113 11.3 Základní charakteristika výnosů.............................................115 11.4 Časové rozlišování..........................................................118 11.5 Tvorba a čerpání rezerv ....................................................124 11.6 Kursové rozdíly.............................................................125 11.7 Tvorba a zúčtování opravných položek........................................129 11.8 Zajištění věcné srovnatelnosti.............................................132 11.9 Daně z příjmů...............................................................133 1 l.lOPřevodové účty . ..........................................................134 12 INVESTIČNÍ MAJETEK 135 12.1 Vymezení investičního majetku................................................135 12.2 Oceňování investičního majetku...............................................139 12.3 Pořizování investičního majetku..............................................142 12.4 Odpisování investičního majetku..............................................146 12.4.1 Daňové odpisy ........................................................146 12.4.2 Účetní odpisy.........................................................150 12.5 Vyřazování investičního majetku..............................................151 12.6 Analytická evidence........................................................ 153 13 ZÁSOBY 155 13.1 Vymezení zásob...............................................................155 13.2 Oceňování zásob............................................................156 13.3 Účtování o zásobách........................................................163 13.4 Daň z přidané hodnoty při nákupu zásob................................... 163 13.5 Inventarizační rozdíly.......................................................167 13.6 Analytická evidence..........................................................167 14 FINANČNÍ ÚČTY 169 14.1 Bankovní účty...............................................................170 14.2 Platební styk..............................................................171 14.3 Běžné bankovní a eskontní úvěry ............................................173 14.4 Krátkodobé finanční výpomoci ..............................................174 14.5 Krátkodobý finanční majetek ...............................................174 14.6 Oceňování, inventarizace, analytická evidence................................179 15 ZÚČTOVACÍ VZTAHY 183 15.1 Pohledávky - účtová skupina 31.........................................184 15.2 Závazky - účtová skupina 32............................................186 15.3 Účtová skupina 33 .....................................................188 15.4 Vztahy к finančnímu orgánu - účt. sk. 34............................. 188 15.5 Účtové skupiny 35 - Pohledávky a 36 - Závazky..........................193 15.6 Jiné pohledávky a závazky - účt. sk.37.........................'........194 15.7 Přechodné účty aktiv a pasív - účt.sk.38...............................195 15.8 Účtová skupina 39 .....................................................196 16 VLASTNÍ A CIZÍ KAPITÁL 199 16.1 Vlastní jmění..........................................................199 16.1.1 Základní jmění - účet 411 ........................................200 16.1.2 Ostatní složky vlastního jmění....................................209 16.2 Cizí kapitál...........................................................212 17 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 217 17.1 Zajištění věrného zobrazení skutečnosti................................217 17.2 Výpočet a zúčtování daně z příjmů......................................218 17.3 yzavření účtů..........................................................220 17.4 Účetní závěrka.........................................................222 17.5 Zajištění bilanční kontinuity........................................ 227 Část IV. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ÚČETNÍCH INFORMACÍ 18 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 235 18.1 Organizační struktura útvarů zabezpečujících vedení účetnictví ........235 18.2 Náplň práce účtáren ...................................................236 18.2.1 Účtárna materiálových zásob.......................................238 18.2.2 Mzdová účtárna....................................................239 18.2.3 Účtárna investičního majetku......................................240 18.2.4 Provozní účtárna..................................................240 18.2.5 Finanční účtárna..................................................241 18.2.6 Všeobecná účtárna.................................................241 19 POČÍTAČE V ÚČETNICTVÍ 245 19.1 Charakteristika dosavadního vývoje.................................... 245 19.1.1 Lokální zpracování v dávkovém režimu na centrálním počítači . . . 246 19.1.2 Lokální decentralizované zpracování...............................248 19.2 Vývojové tendence......................................................249 19.2.1 Dálkové zpracování s terminálovou sítí............................251 19.2.2 Model distribuovaného zpracování účetnictví.......................251 19.3 Dialogové účetnictví...................................................254 20 ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 259 20.1 Úloha rozborů účetních výkazů-..............................................259 20.2 Techniky analýzy účetních výkazů............................................262 20.3 Význam dat pro ekonomické rozbory...........................................266 20.4 Potřeba netradičních metod..................................................268 20.5 Příklady....................................................................270 20.5.1 Výběr dat pro ukázky ................................................270 20.5.2 Bodové odhady....................................................... 271 20.5.3 Grafická prezentace výsledků.........................................275 20.6 Dialogová analýza...........................................................279 21 PŘÍLOHA 291 21.1 ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE..............................................291 21.1.1 Účtová třída 0'-Investiční majetek...................................291 21.1.2 Účtová třída 1 - Zásoby ........................................293 21.1.3 Účtová třída 2 - Finanční účty..................................293 21.1.4 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahv...............................294 21.1.5 Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky...........296 21.1.6 Účtová třída 5 - Náklady..........................................297 21.1.7 Účtová třída 6 - Výnosy.........................................299 21.1.8 Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty..................301 21.1.9 Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví.................301
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0113765
3 CZ PrSKC
5 20120806182139.0
7 ta
8 050707s1993 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85573-09-1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $4 aut $a Kovanicová, Dana, $d 1936- $7 jo20010084374
245 10 $a Abeceda účetních znalostí pro každého / $c Dana Kovanicová
260 ## $b TRIZONIA, $c 1993 $a Praha
300 ## $a 305 s. + $e + 1 sv. příloha
440 #0 $v sv.15 $a Příručky praktických podnikatelů
504 ## $a Obsahuje bibliografii
653 ## $a podvojné účetnictví
910 ## $a BOD006 $b ICQ-68B/19
964 $a účetnictví -podniky -příručky praktické
1089 $d 0 $z KA3
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link