Statistika pro obchod a hospodářství

Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott ; [z amerického originálu ... přeložil Igor Indruch]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ČÁST I: ZÁKLADY TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY.......................................... 1 1. Podstata statistiky.......................................... 3 1-1 Náhodný výběr: Předvolební průzkum veřejného mínění 4 1-2 Znáhodněné pokusy: Testování léčebných metod .... 11 1-3 Pozorovací studie versus znáhodněné experimenty . . . 15 1- 4 Stručný obsah knihy.................................. 21 Shrnutí 1. kapitoly.................................. 22 2. Popisná statistika...........................................26 2- 1 Tabulky a grafy rozdělení četností................... 27 2-2 Poloha rozdělení..................................... 33 2-3 Rozptýlenost rozdělení............................... 41 2-4 Statistika na počítači............................... 48 2-5 Lineární transformace................................ 51 2-6 Výpočty s použitím relativních četností.............. 55 2- 7 Správné a nesprávné používaní grafů.................. 57 Shrnutí 2. kapitoly.................................. 68 3. Pravděpodobnosti.............................................72 3- 1 Úvod................................................. 73 3-2 Pravděpodobnostní modely............................. 76 3-3 Složené jevy......................................... 83 3-4 Podmíněná pravděpodobnost............................ 89 3-5 Nezávislost.......................................... 93 3-6 Bayesova věta........................................ 97 3-7 Jiné pohledy na pravděpodobnost..................... 102 Shrnutí 3. kapitoly................................. 108XII OBSAH 4. Rozdělení pravděpodobností...................................113 4-1 Diskrétní náhodné veličiny............................ 114 4-2 Střední hodnota a rozptyl . . . 117 4-3 Binomické rozdělení................................... 121 4-4 Spojitá rozdělení..................................... 129 4-5 Normální rozdělení.................................... 133 4-6 Funkce náhodné veličiny............................... 141 4- 7 Střední hodnota při nabídce........................... 147 Shrnutí 4. kapitoly................................... 153 5. Dvě náhodné veličiny.........................................160 5- 1 Rozdělení............................................. 161 5-2 Funkce dvou náhodných proměnných...................... 168 5-3 Kovariance............................................ 172 5- 4 Lineární kombinace dvou náhodných veličin............. 178 Shrnutí 5. kapitoly................................... 185 Cvičení (ke kapitolám 1-5)............................ 190 ČÁST II: STATISTICKÁ INFERENCE PRO PRŮMĚRY A PODÍLY.......................................197 6. Výběr........................................................199 6- 1 Náhodný výběr......................................... 200 6-2 Momenty výběrového průměru............................ 207 6-3 Tvar rozdělení výběrového průměru..................... 211 6-4 Podíly (procenta)..................................... 219 6-5 Výběr z malé populace................................. 229 6- 6 Monte Carlo........................................... 231 Shrnutí 6. kapitoly................................... 240 7. Bodový odhad.................................................246 7- 1 Populace a výběry..................................... 247 7-2 Vydatnost nestranného odhadu.......................... 248 7-3 Vydatnost vychýlených a nestranných odhadů............ 255 7- 4 Konsistentní odhad.................................... 260 Shrnutí 7. kapitoly................................... 265 8. Intervaly spolehlivosti......................................270 8- 1 Střední hodnota....................................... 271 8-2 t pro malý výběr...................................... 279 8-3 Rozdíl dvou středních hodnot u nezávislých výběrů. . . 283 8-4 Rozdíl dvou středních hodnot pro závislé výběry .... 288 8-5 Podíly................................................ 293 8-6 Bootstrap............................................. 297 Shrnutí 8. kapitoly................................... 302OBSAH XIII 9. Testování statistických hypotéz................................309 9-1 Testování statistických hypotéz s použitím intervalů spolehlivosti.........................................310 9-2 p-hodnota (jednostranná)...............................315 9-3 Klasické testy hypotéz................................ 324 9-4 Opět klasické testy....................................331 9-5 Operativní charakteristika.............................336 9- 6 Oboustranný test...................................... 340 Shrnutí 9. kapitoly.................................. 347 10. Analýza rozptylu (ANOVA).......................................351 10- 1 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění...........352 10-2 Analýza rozptylu při dvojném třídění.....................364 10- 3 Intervaly spolehlivosti................................372 Shrnutí 10. kaptitoly.................................376 Cvičení (ke kapitolám 6-10)...........................380 ČÁST III: REGRESE — VZTAH DVOU A VÍCE VELIČIN...............................................385 11. Vyrovnávací přímka.............................................387 11- 1 Úvod...................................................388 11-2 Běžná metoda nejmenších čtverců (OLS)............390 11- 3 Výhody běžné (OLS) a vážené metody nejmenších čtverců (WLS).........................................397 Shrnutí 11. kapitoly................................. 399 12. Jednoduchá regrese.............................................403 12- 1 Regresní model.........................................404 12-2 Rozptýlenost výběru....................................408 12-3 Intervaly spolehlivosti a testy pro ß..................412 12-4 Predikce Y na dané úrovni X............................417 12- 5 Rozšíření modelu.......................................423 Shrnutí 12. kapitoly..................................424 13. Mnohonásobná regrese...........................................430 13- 1 Proč mnohonásobná regrese?.............................431 13-2 Regresní model a použití přímky nejmenších čtverců . . 435 13-3 Intervaly spolehlivosti a statistické testy............442 13-4 Regresní směrnice jako multiplikativní faktory.........447 13-5 Srovnání jednoduché a mnohonásobné regrese .... 454 13- 6 Stopová analýza........................................461 Shrnutí 13. kapitoly..................................465 14. Rozšíření regrese..............................................471 14- 1 Alternativní (0-1) proměnné 472 14-2 Analýza rozptylu pomocí regrese 483XIV OBSAH 14-3 Nejjednodušší nelineární regrese.................... 487 14-4 Odstranění nelinearity pomocí logaritmů............... 490 14- 5 Diagnózy pomocí grafů reziduí....................... 500 Shrnutí 14. kapitoly............................... 505 15. Korelace.....................................................513 15- 1 Jednoduchá korelace................................. 514 15-2 Korelace a regrese.................................. 522 15-3 Dvě regresní přímky................................. 530 15-4 Korelace v mnohonásobné regresi..................... 537 15- 5 Multikolinearita.................................... 543 Shrnutí 15. kapitoly............................... 548 Cvičení (ke kapitolám 11-15)....................... 554 ČÁST IV: PARTIE Z KLASICKÉ A BAYESOVSKÉ INFERENCE. ... 557 16. Neparametrická a robustní statistika.........................559 16- 1 Úvod: Střední hodnota nebo medián?.................. 560 16-2 Znaménkový test pro medián............................ 560 16-3 Interval spolehlivosti pro medián................... 565 16-4 Wilcoxonův pořadový test............................ 568 16-5 Pořadové testy obecně............................... 572 16-6 Pořadový test nezávislosti.......................... 577 16- 7 Robustní statistika: Useknutí a vážení.............. 580 Shrnutí 16. kapitoly............................... 590 17. Test chí-kvadrát Of2)........................................594 17- 1 — test dobré shody.............................. 595 17- 2 x2 — test pro nezávislost: Kontingenční tabulky .... 602 Shrnutí 17. kapitoly............................... 608 18. Odhad metodou maximální věrohodnosti . . . .611 18- 1 Úvod................................................ 612 18-2 Metoda maximální věrohodnosti pro některé známé případy............................................ 614 18-3 Odhad maximální věrohodnosti pro rovnoměrné rozdělení.......................................... 620 18- 4 Odhad maximální věrohodnosti obecné................. 624 Shrnutí 18. kapitoly............................... 627 19. Bayesovská inference.........................................630 19- 1 Aposteriorní rozdělení.............................. 631 19-2 Podíl populace n.................................... 637 19-3 Střední hodnota ц v normálním modelu................ 648 19-4 Směrnice ß v normální regresi....................... 655 19-5 Odhady metodou Bayesova srážení..................... 659OBSAH XV 19- 6 Srovnání klasických a bayesovských odhadů............ 667 Shrnutí 19. kapitoly................................. 667 20. Bayesovská rozhodovací teorie.................................672 20- 1 Maximalizace zisku (nebo minimalizace ztrát)........673 20-2 Bodový odhad jako rozhodování........................ 680 20- 3 Srovnání klasické a bayesovské statistiky............. 686 Shrnutí 20. kapitoly................................. 689 ČÁST V: SPECIÁLNÍ TÉMATA PRO OBCHOD, EKONOMIKU A PODNIKÁNÍ .... 691 21. Rozhodovací stromy............................................693 21- 1 Základní strom....................................... 694 21-2 Testování pro opravu pravděpodobností: Bayesova véta 703 21- 3 Teorie užitečnosti pro práci s averzí vůči riziku .... 708 Shrnutí 21. kapitoly................................. 714 22. Indexy........................................................721 22- 1 Cenové indexy.........................................722 22-2 Další indexy......................................... 725 22- 3 Indexy v praxi....................................... 730 Shrnutí 22. kapitoly................................. 734 23. Výběrové plány................................................737 23- 1 Oblastní výběr....................................... 738 23- 2 Ostatní typy výběru.................................. 747 Shrnutí 23. kapitoly................................. 750 24. Časové řady...................................................753 24- 1 Dvě zvláštnosti časových řad..........................754 24-2 Rozklad a predikce použitím regrese...................757 24-3 Poměr ke klouzavému průměru.......................... 767 24-4 Předvídání s použitím exponenciálního vyrovnávání . . 773 24-5 Předvídání s použitím Box-Jenkinsova modelu...........775 24- 6 Zobecněné nejmenší čtverce (GLS)..................... 777 Shrnutí 24. kapitoly................................. 782 25. Soustavy rovnic...............................................785 25- 1 Úvod: Vychýlení v odhadu metodou nejmenších čtverců 786 25-2 Řešení: pomocné proměnné............................. 790 25-3 Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců............... 795 Shrnutí 25. kapitoly................................. 799XVI OBSAH DODATKY....................................... 8001 Tabulky....................................... 8339 Výsledky cvičení s lichým číslováním.......... 8557 Slovník běžných symbolů....................... 8883 Rejstřík příkladů a problémů.................. 8887 Rejstřík...................................... 8889
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0119788
3 CZ PrNK
5 20120806185318.0
7 ta
8 940120s1993 xr a|||||p||||001|0|cze||
20 ## $a 80-85605-09-0 (váz.)
40 ## $a ABA001 $d BOD006 $b cze
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #0 $a 311 $x Statistika $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 311 $2 undef
80 ## $a 519.2 $2 undef
100 1# $a Wonnacott, Thomas H., $d 1935- $7 jx20100716010 $4 aut
245 10 $a Statistika pro obchod a hospodářství / $c Thomas H. Wonnacott, Ronald J. Wonnacott ; [z amerického originálu ... přeložil Igor Indruch]
260 ## $a Praha : $b Victoria Publishing, $c 1993 $e (Červený Kostelec : $f Exprint)
300 ## $a xvi, 891 s. : $b il. ; $c 25 cm
504 ## $a Rejstř. Obr.,tb.,graf.
653 ## $a statistika
653 ## $a hospodářství
653 ## $a matematické výpočty
700 1# $a Wonnacott, Ronald J., $d 1930- $7 jx20100716031 $4 aut
765 0# $t Introductory statistic for business and economics $9 Česky
910 ## $a BOD006 $b UK-74266/1
910 ## $b 74266
964 $a statistika - učebnice vysokošk.
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link