Organizační chování

Jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení,...

František Bělohlávek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD...................................................................9 JAK STUDOVAT TUTO KNIHU................................................9 1. ORGANIZAČNÍ CHOVÁNÍ................................................11 Čím se zabývá organizační chování?....................................12 Vztah organizačního chování к jiným vědám.............................12 Rozvoj poznání v organizačním chování.................................14 Výsledky vědeckého výzkumu..........................................14 Kvantitativní výzkum................................................15 Kvalitativní výzkum.................................................16 Kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu..................17 Empirické poznatky..................................................17 Intervence, používané v organizačním chování..........................19 Organizační rozvoj....................................................20 Doplněk : matematické metody v organizačním chování...................23 T-test rozdílů mezi průměry.........................................23 Korelační koeficient................................................24 Vícenásobné regresní koeficienty....................................24 Otázky................................................................25 Přehled důležitých pojmů..............................................26 Shrnutí..................................!............................27 2. VÝVOJ NÁZORŮ NA ORGANIZACI.........................................29 Mechanistický přístup.................................................30 Teorie byrokracie (Max Weber).......................................31 Klasické řízení (Henri Fayol, F. W. Mooney, Lyndall Urwick) ........33 Vědecké řízení (Frederick Taylor)...................................34 Škola lidských vztahů (Elton May o)...................................35 Humanistický přístup..................................................36 Teorie X a Y (Douglas McGregor).....................................36 Sebeaktualizace (Abraham Maslow)....................................37 Moderní názory........................................................38 Obecná teorie systémů (Ludwig von Bertalanffy)......................38 Teorie kontingence..................................................39 Populační ekologie..................................................40 Kybernetické principy...............................................41 Teorie „Z" (William Ouchi)..........................................43 Postmoderní přístup...................................................45 Chaos (Tom Peters)..................................................46 3Racionalita, jazyk a moc...............................................47 Organizační metafory (Gareth Morgan)...................................48 Postmoderní organizace (Stuart R. Clegg) ..............................50 Otázky...................................................................51 Přehled důležitých pojmů.................................................53 Shrnutí..................................................................53 3. OSOBNOST ČLOVĚKA V ORGANIZACI.........................................57 Schopnosti...............................................................58 Inteligence............................................................59 Znalosti, dovednosti a zkušenosti........................................60 Vlastnosti osobnosti.....................................................61 Motivy a potřeby.........................................................64 Postoje..................................................................65 Hodnoty..................................................................67 Zvláštní dimenze osobnosti...............................................68 Aplikace poznatků o osobnosti............................................69 lidí v manažerské praxi..................................................69 Otázky...................................................................70 Případová studie: Absolvent VUT s velmi dobrým prospěchem................72 Přehled důležitých pojmů.................................................73 Shrnutí..................................................................74 . 4. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE..............................................75 Poslání organizace a strategická vize....................................76 Organizační cíle.........................................................76 Různé typy cílů..........................................................77 Sdílení cílů.............................................................79 Přijetí cílů vrcholového vedení..........................................80 Řízení podle cílů........................................................81 Stanovení cílů...........................................................82 Ukládání úkolů...........................................................84 Otázky...................................................................86 Případová studie: Neshody mezi řediteli..................................87 Přehled důležitých pojmů.................................................88 Shrnutí..................................................................89 » 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A PRACOVNÍ MÍSTA 91 Typy organizačních struktur..............................................92 Lidé v organizační struktuře: neformální organizace a reálná moc.........95 Chování lidí ve funkcionální struktuře.................................96 Chování lidí v divizionální struktuře..................................97 Sociální problémy maticového uspořádání................................98 4Zavádění změn organizačního uspořádání..................................99 Pracovní místa a popisy práce............................................100 Změny v pojetí pracovního místa........................................100 Rozšiřování a obohacování práce........................................101 Postup při změnách práce...............................................102 Otázky...................................................................103 Případová studie: Spolupráce mezi útvary.................................103 Přehled důležitých pojmů.................................................105 Shrnutí..................................................................105 , 6. ORGANIZAČNÍ KULTURA..................................................107 Vytváření a udržování organizační kultury................................109 Prvky kultury............................................................110 Různé typy organizačních kultur..........................................112 Organizační kultury různých zemí.........................................114 Transformace organizační kultury.........................................116 Otázky...................................................................117 Případová studie: Kulturní rozdíly.......................................118 Případová studie: Cožpak takhle: vypadá kapitalismus?....................119 Přehled důležitých pojmů.................................................121 Shrnutí..................................................................121 • 7. DYNAMIKA ORGANIZAČNÍCH VZTAHŮ........................................123 • Role....................................................................124 Psychologická smlouva .................................................126 Přetížení role.........................................................127 Konflikt role..........................................................128 Moc......................................................................130 Konflikty................................................................133 Pozitivní a negativní působení konfliktu...............................134 Příčiny konfliktů......................................................135 Management konfliktu...................................................135 Organizační politika ....................................................136 Hry....................................................................138 Politické jednání manažera.............................................140 Otázky...................................................................141 Případová studie: Vznik nové univerzity..................................142 Přehled důležitých pojmů.................................................145 Shrnutí..................................................................145 58. SKUPINOVÁ DYNAMIKA A SKUPINOVÁ EFEKTIVNOST.........................................................147 Typy skupin.............................................................148 Funkce formální skupiny.................................................149 Rozvoj skupiny..........................................................150 Role členů skupiny......................................................151 Synergický efekt zvyšuje efektivnost týmu...............................153 Spolupráce..............................................................154 Důvěra................................................................ 155 Soudržnost..............................................................156 „Skupmysl" omezuje efektivnost týmu.....................................157 Otázky..................................................................161 Případová studie: Software a marketing..................................162 Přehled důležitých pojmů................................................166 Shrnutí.................................................................166 . 9. MOTIVY PRACOVNÍ ČINNOSTI.............................................169 Základní pojmy: motiv, potřeba, incentiv, frustrace.....................170 Hierarchie potřeb (Abraham Maslow)......................................172 ERG: existence - vztahy - růst (Clayton Alderfer).......................174 Satisfaktory a faktory hygienické (Frederick Herzberg)..................176 Facetizace pracovních hodnot (Dov Elizur)...............................178 Otázky..................................................................180 Případová studie: Zlepšovatel...........................................182 Přehled důležitých pojmů................................................183 Shrnutí.................................................................184 10. PRŮBĚH MOTIVACE. MOTIVOVÁNÍ.........................................18ß Teorie expektance (Victor Vroom)........................................186 O. B. MOD: modifikace organizačního chování (B. F. Skinner).............189 Teorie spravedlnosti (J. Stacey Adams)..................................192 Kauzální atribuce 1. (Fritz Heider).....................................194 Kauzální atribuce 2. (Harold H. Kelley).................................196 Motivující hodnocení pracovníků.........................................197 Otázky..................................................................199 Případová studie: Nezájem o novou práci.................................200 Přehled důležitých pojmů................................................201 Shrnutí.................................................................202 11. VEDENÍ..............................................................203 Teorie rysů.............................................................204 Způsob chování..........................................................205 6Úcta a struktura (Ohio).............................................206 Orientace na pracovníka - orientace na práci (Michigan).............207 Teorie GRID (Blake a Mouton)........................................208 Kontingenční (situacionalistický) přístup..............................210 Fiedlerův kontingenční model........................................211 Rozhodovací model (Vroom a Yetton)..................................212 Situační vedení (Hersey a Blanchard)................................215 Vedení „cesta-úkol" (Robert House)..................................216 Transakční a transformační styl vedení (Bernard M. Bass)...............218 Transformační vedení................................................218 Transakční vedení...................................................222 Styl jednání podřízených............................................223 Otázky................................................................223 Případová studie: Přetížený generální ředitel..........................226 Přehled důležitých pojmů...............................................228 Shrnutí...............................................................229 ■ 12. KOMUNIKACE V ORGANIZACI...........................................231 Proces komunikace......................................................232 Zpětná vazba...........................................................234 Přenos informací.......................................................236 Volba médií.........................................................236 Volba komunikačního kanálu..........................................238 Působení osobnosti na komunikační proces............................239 Komqnikační styl ......................................................242 Komunikační dovednosti.................................................245 Naslouchání.........................................................245 Sdělování...........................................................246 Neverbální komunikace...............................................247 Otázky............................................................... 248 Případová studie: Nepovedený seminář...................................249 Přehled důležitých pojmů...............................................252 Shrnutí...............................................................253 13. ŘÍZENÍ JAKOSTI V ORGANIZACÍCH......................................255 V čem spočívá význam řízení jakosti pro organizaci?....................256 Vývoj řízení jakosti v organizaci......................................258 Základní principy řízení jakosti.......................................259 Orientace na zákazníka..............................................260 Organizační struktura...............................................262 Týmová práce........................................................265 Rozvoj kompetence jednotlivců.......................................266 Orientace na postup a normy ISO 9 000 ............................. 267 7Zavádění systému řízení jakosti do organizace....................269 Otázky.............................................................272 Případová studie: Nespokojený Angličan.............................273 Přehled důležitých pojmů...........................................275 Shrnutí............................................................275 14. KARIÉRA V ORGANIZACI...........................................277 Pojetí kariéry.....................................................278 Kariérový pohyb....................................................278 Dimenze kariérového cyklu (E. H. Schein) ........................279 Mobilografie (E. E. Jennings)....................................281 Srovnání Scheinova a Jenningsova modelu kariérových pohybů 281 Kariérové typy.....................................................282 Typy profesionální osobnosti (J. Holland)........................282 Kariérové kotvy (E. H. Schein)...................................284 Vývoj kariéry v průběhu zaměstnání.................................287 Řízení kariéry v organizaci a kariérové intervence.................290 Kariérové plány....................................................292 Otázky.............................................................294 Případová studie: Boj o místo finančního ředitele..................296 Přehled důležitých pojmů...........................................298 Shrnutí............................................................299 ODPOVĚDI NA OTÁZKY.................................................301 CITOVANÁ LITERATURA................................................331 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK...........................................335 JMENNÝ REJSTŘÍK....................................................337 PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK ...............................................339 8
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0123221
3 CZ PrSKC
5 20190313130049.3
7 ta
8 010824s1996----xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85839-09-1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Bělohlávek, František, $d 1951- $7 mzk20031488113
245 10 $a Organizační chování : $b Jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení,... / $c František Bělohlávek
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b Rubico, $c 1996 $a Olomouc
300 ## $a 343 s.
440 #0 $a PHARE program
504 ## $a Lit.s.331. Rejstř. Obr.,tb.,graf.
653 ## $a organizační chování
653 ## $a člověk v organizaci
653 ## $a cíle organizace
653 ## $a organizační struktura
653 ## $a organizační kultura
653 ## $a skupinová dynamika
653 ## $a motivace práce
653 ## $a komunikace v organizaci
653 ## $a kariéra
910 ## $a BOD006 $b UK-74906/3
910 ## $b 74.906
964 $a chování organizační -trendy současné -ČR -poznatky základní
1000 $a 07 Společenské vědy ; $b 7A Sociologie, demografie
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link