Malé dějiny filozofie

Hans Joachim Stoerig

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod: Cíl této knihy — Několik sebekritických poznámek — Předmět filozofie................................................................ 21 PRVNÍ DÍL. MOUDROST VÝCHODU První kapitola: Filozofie staré Indie.................................... 30 I. Období védské ..................................................... 31 1. Kultura a náboženství doby hymnů................................ 32 2. Období obětní mystiky — vznik kastovního systému................ 33 3. Období upanišad................................................. 35 a/ Atman a brahma.............................................. 36 Ы Stěhování duší a spasení..................................... 38 с/ Význam myšlenky upanišad.................................... 39 II. Neortodoxní systémy indické filozofie............................. 40 1. Materialismus čárváka.......................................... 41 2. Mahávíra a džinismus............................................ 42 3. Buddhismus.................................................... 43 a/ Buddhův život .............................................. 43 b/ Buddhova nauka.............................................. 45 с/ К dějinám a šíření buddhismu..................ť............. 49 d/ Systémy buddhistické filozofie.............................. 51 III. Ortodoxní systémy indické filozofie............................... 55 1. Njája a vaišéšika............................................... 56 2. Sánkhja a jóga.................................................. 57 3. Mímánsa a védánta............................................... 61 IV. Nástin dalšího vývoje indické filozofie a předběžné hodnocení.. 64 Druhá kapitola: Filozofie staré Číny..................................... 67 I. Konfucius ......................................................... 69 1. Konfuciův život................................................. 69 2. Devět klasických knih........................................... 70 3. Charakter konfuciánské filozofie................................ 72 4. Mravní ideál ................................................... 72 5. Stát a společnost............................................... 73 5П. Laq-c’ ............................................................ 74 1. Život............................................................ 74 2. Tao a svět — tao jako princip.................................... 75 3. Tao jako cesta mudrce............................................ 76 4. Stát a společnost................................................ 78 5. К dalšímu vývoji taoismu......................................... 78 Ш. Mohismus a některé další směry....................................... 79 1. Muo Ti .......................................................... 79 2. Sofisté.......................................................... 80 3. Neomohismus ................................................... 80 4. Legisté.......................................................... 81 IV. Velcí Konfuciovi žáci............................................ 81 1. Mencius ......................................................... 81 2. Sün-c’ .......................................................... 82 3. Kniha Čung Jung.................................................. 83 V. Přehled dalšího vývoje a předběžné hodnocení..................... 84 1. Filozofie čínského středověku.................................... 84 a/ Wang Čchung................................................... 84 b/ Nauka o jinu a jangu.......................................... 85 2. Buddhismus v Číně................................................ 85 3. Období neokonfticianismu......................................... 86 4. Charakter a význam čínské filozofie.............................. 88 DRUHÝ DÍL. ŘECKÁ FILOZOFIE Všeobecná charakteristika. Hlavní periody................................. 92 První kapitola: Předsókratovská filozofie až po vystoupení sofistů 96 I. Mílétští přírodní filozofové....................................... 96 1. Thalés .......................................................... 97 2. Anaximandros .................................................... 97 3. Anaximenés ...................................................... 97 II. Pýthagorás a pýthagorovci.......................................... 98 1. Život a učení Pýthagory.......................................... 98 2. Pýthagorovci .................................................... 99 Ш. Eleaté ............................................................ 100 1. Xenofanés ...................................................... 100 2. Parmenidés ..................................................... 100 3. Zénón z Eleje................................................... 101 6IV. Hérakleitos a přírodní filozofie 5. století............................. 102 1. Hérakleitos......................................................... 102 2. Empedoklés ......................................................... 104 3. Leukippovo a Démokritovo učení o atomech............................ 105 4. Anaxagorás ......................................................... 106 Druhá kapitola: Vrcholné údobí řecké filozofie................................ 108 I. Sofisté ............................................................... 108 1. Obecná charakteristika.............................................. 108 2. Prótagorás a Gorgiás................................................ 110 3. Význam sofistiky.................................................. 110 П. Sókratés .............................................................. 111 1. Sokratův život...................................................... 111 2. Sokratova nauka..................................................... 113 Ш. Platón................................................................... 115 1. Platónův život...................................................... 115 2. Platónova díla..................................................... 116 3. Předběžná metodická poznámka........................................ 118 4. Dějinné východisko.................................................. 119 5. Nauka o idejích..................................................... 120 a/ Erós jako podnět к filozofování................................. 120 b/ Dialektika jako metoda filozofování.............................. 120 с/ Bytí idejí....................................................... 120 d/ Idea a jev ...................................................... 121 6. Antropologie a etika............,................................... 122 a/ Duše a nesmrtelnost.............................................. 122 Ы Zdatnost (ctnost) ................................................ 122 7. Stát................................................................ 123 a/ Kritika dosavadních ústav........................................ 123 Ы Ideální stát .................................................... 125 8. Kritika a hodnocení................................................. 126 a/ Ke kritice Platónovy nauky o státě............................. 126 Ы Platónovo postavení v řeckých duchovních dějinách 127 с/ Platón a jeho vliv............................................... 128 IV. Aristotelés ............................................................ 129 1. Aristotelův život................................................... 129 2. Aristotelovo životní dílo........................................... 129 3. Logika ............................................................. 130 a/ Pojem ........................................................... 131 Ы Kategorie ....................................................... 131 7с/ Soud............................................................ 132 d/ Úsudek........................................................... 132 e/ Důkaz ........................................................... 132 f/ Indukce ......................................................... 133 4. Příroda ............................................................ 133 a/ Fyzika .......................................................... 133 b/ Stupňovitá říše živých bytostí .................................. 134 5. Metafyzika ......................................................... 134 a/ Jednotlivé a obecné ............................................. 134 b/ Látka a forma ................................................... 135 с/ Čtyři příčiny jsoucna ........................................... 136 d/ Teologie ........................................................ 136 6. Antropologie, etika a politika...................................... 136 a/ Člověk .......................................................... 136 Ы Zdatnost (ctnost) ................................................ 137 с/ Stát ............................................................ 137 7. Kritika a hodnocení................................................. 138 V. Sokratovské, platónské a aristotelské školy............................. 139 1. Sokratovské školy................................................... 139 2. Platónikové ........................................................ 139 3. Peripatetici........................................................ 140 Tretí kapitola: Řecká a římská filozofie po Aristotelovi...................... 141 Všeobecná charakterika. Helénismus............................................ 141 I. Stoikové ............................................................... 142 1. Zakladatelé a hlavní představitelé.................................. 142 2. Charakter a stavba stoického systému................................ 143 3. Stoická etika....................................................... 144 4. Dějinný význam stoické filozofie.................................... 146 П. Epikurejci ............................................................ 146 Ш. Skeptici................................................................. 147 IV. Eklektici.............................................................. 148 1. Římský eklekticismus.............................................. 148 2. Alexandrijský eklekticismus......................................... 149 V. Novoplatónikové ........................................................ 150 1. Plótínos............................................................ 150 2. Konec novoplatónismu a antické filozofie............................ 152 8TŘETÍ DÍL. FILOZOFIE STŘEDOVĚKU Všeobecná charakteristika. Vzestup křestanství. Rozdělení period 154 První kapitola: Období patristiky.............................................. 157 I. Protiklad antického a křestanského duchovního postoje................... 157 1. Bůh a člověk......................................................... 157 2. Člověk ve vztahu к člověku........................................... 158 3. Člověk a svět ...................................................... 158 4. Výlučnost křestanství................................................ 159 П. První styky křestanství s antickou filozofií u starších církevních Otců ........................................................ 160 Ш. Vnitřní nebezpečí ohrožující křestanství.................................. 161 1. Gnostikové........................................................... 161 a/ Původ a hlavní zástupci gnose..................................... 162 Ы Základní myšlenky a povaha gnose................................... 162 2. Manichejci........................................................... 163 3. Arius a Athanasius................................................. 164 IV. Upevnění jednoty církve.................................................. 164 V. Mladší církevní Otcové: Augustin........................................ 165 1. Augustinův život a dílo............................................ 165 2. Augustinova filozofie................................................ 166 a/ Hlubiny duše...................................................... 167 Ы „Cogito, ergo sum“................................................. 167 с/ Nauka o Trojici................................................. 168 d/ Stvoření a časovost............................................ 168 e/ Svoboda vůle a predestinace .................................... 169 f/ Dějiny a obec Boží ............................................. 170 VI. Učitelé mladší patristiky kromě Augustina .............................. 171 Druhá kapitola: Období scholastiky............................................. 173 Historické pozadí. Scholastická metoda.................................. 173 I. Raná scholastika (spor o univerzálie)................................... 175 1. Sporná otázka ....................................................... 175 2. Realisté............................................................. 176 a/ Eriugena ......................................................... 176 9b/ Anselm z Canterbury............................................ 177 с/ Vilém z Champeaux............................................ 177 3. Nominalismus: Roscellinus ....................................... 178 4. Zatímní řešení: Abélard...............................:........... 178 П. Středověká arabská a židovská filozofie............................... 179 Dějinné pozadí....................................................... 179 1. Arabská filozofie............................................... 181 2. Židovská filozofie................................................ 182 III. Vrcholná scholastika Svět ovládl Aristotelés. Styk křesťanského myšlení s islámskými a židovskými idejemi. Sumy. Univerzity a řády .......... 183 1. Albert Veliký..................................................... 184 2. Tomáš Akvinský.................................................... 185 a/ Život a dílo................................................... 185 b/ Vědění a víra.................................................. 187 с/ Existence a esence Boha........................................ 188 d/ Člověk a duše.................................................. 189 e/ Politika...................................................... 191 f/ Význam Tomáše.................................................. 192 3. Dante ............................................................ 193 IV. Pozdní scholastika ................................................. 194 1. Roger Bacon....................................................... 194 2. Duns Scotus....................................................... 195 3. Vilém Occam....................................................... 197 V. Německá mystika: Mistr Eckhart........................................ 199 ČTVRTÝ DÍL. VĚK RENESANCE A BAROKA První kapitola: Filozofie ve věku renesance a reformace..................... 204 I. Duchovní obrat od středověku к novověku.............................. 204 1. Vynálezy a objevy................................................. 205 2. Nové vědění o přírodě............................................. 205 3. Humanismus a renesance............................................ 207 4. Reformace ........................................................ 209 5. Sociální a politické převraty na prahu novověku — nové právní a politické myšlení................................... 211 a/ Machiavelli.................................................... 212 b/ Grotius....................................................... 213 с/ Hobbes......................................................... 213 d/ Morus ......................................................... 215 10II. Nejdůležitější systémy přechodného období ........................... 215 1. Mikuláš Kusánský ................................................. 215 2. Giordano Bruno ................................................... 217 3. Francis Bacon .................................................... 219 4. Jakob Böhme .................................................... 223 5. Závěrečná poznámka ............................................... 226 Druhá kapitola: Tri velké systémy období baroka.............................. 227 I. Descartes............................................................ 228 1. Život a dílo....................................................... 228 2. Základní myšlenky ................................................. 229 3. Vliv kartezianismu a jeho další vývoj. Několik kritických poznámek.............................................................. 231 П. Spinoza ............................................................... 233 1. Život............................................................. 233 2. Dílo............................................................... 234 3. Spinozův vliv — kritika............................................ 240 Ш. Leibniz ............................................................ 241 1. Život a spisy.................................................... 241 2. Základní myšlenky Leibnizovy filozofie............................. 243 a/ Učení o monádách................................................ 243 Ы Předzjednaná harmonie ........................................... 245 с/ Teodicea ....................................................... 246 3. Kritické poznámky. Další rozvíjení Leibnizových myšlenek ... 246 PATY DIL. FILOZOFIE OSVÍCENSTVÍ A DILO IMMANUELA KANTA První kapitola: Filozofie v období osvícenství.......................... 250 I. Osvícenství v Anglii.............................................. 250 1. Předchůdci anglického empirismu................................ 250 2. Locke.......................................................... 251 3. Berkeley..................!.................................... 254 4. Hume........................................................... 256 5. Filozofie náboženství a etika v osvícenské Anglii.............. 259 П. Osvícenství ve Francii .......................................... 261 1. Přenesení myšlenek anglického osvícenství do Francie 261 2. Montesquieu.................................................... 262 3. Voltaire ................................................../ý? 2634. Encyklopedisté a materialisté..................................... 267 5. Rousseau ......................................................... 269 a/ Život, dílo, hlavní myšlenky.................................. 269 Ы Rousseaův význam................................................ 272 III. Osvícenství v Německu............................................... 274 Druhá kapitola: Immanuel Kant............................................... 277 I. Život, osobnost, dílo................................................ 277 П. Předkritická perioda.................................................. 279 1. Ke Kantovým přírodovědeckým spisům................................ 279 2. Vypracování kritického problému................................... 281 III. Kritika čistého rozumu.............................................. 283 1. Charakter, struktura, základní pojmy.............................. 283 2. Transcendentálni estetika......................................... 285 a/ Prostor ....................................................... 286 b/ Čas ........................................................... 286 с/ Možnost matematiky ............................................ 287 3. Transcendentálni analytika........................................ 287 a/ Problém ....................................................... 287 b/ Kategorie ..................................................... 288 с/ Dedukce čistých rozvažovacích pojmů............................ 290 d/ Transcendentálni soudnost...................................... 290 e/ Možnost přírodní vědy.......................................... 290 4. Transcendentálni dialektika .................................... 291 Inventarium čistého spekulativního rozumu ....................... 293 IV. Mravnost a náboženství............................................... 294 1. Kritika praktického rozumu........................................ 294 a/ Některé základní pojmy......................................... 294 Ы Základní myšlenky.............................................. 296 2. Náboženství v mezích pouhého rozumu............................... 298 V. Kritika soudnosti.................................................... 299 1. Problém .......................................................... 299 2. Závěr ke třem kritikám............................................ 302 VI. Pokritické dílo..................................................... 304 1. Nejdůležitější spisy.............................................. 304 2. Metafyzika mravů ................................................. 304 a/ Nauka o právu ................................................ 305 b/ Nauka o ctnosti................................................ 307 3. Závěr ............................................................ 309 12VII. Ke kritice a hodnocení Kanta............................................ 309 1. Několik kritických hledisek.................................,........ 309 а/ К vnitřní důslednosti systému.................................... 309 Ы Ke Kantově metodě................................................. 311 2. Kantův význam pro filozofii.......................................... 312 ŠESTÝ DÍL. FILOZOFIE 19. STOLETÍ Úvodní přehled ............................................................... 316 První kapitola: Romantika a německý idealismus................................ 318 I. První přijetí a rozvíjení Kantovy filozofie — filozofové víry 318 П. Fichte ................................................................ 320 1. Život a dílo........................................................ 320 2. Základní myšlenka Fichtovy filozofie............................ 322 3. Praktická aplikace................................................ 323 a/ Etika ........................................................... 323 Ы Stát ........................................................... 323 с/ Náboženství...................................................... 324 Ш. Schelling ............................................................... 324 1. Život, duchovní vývoj, hlavní spisy................................. 324 2. Základní myšlenka filozofie identity................................ 326 3. Příroda ............................................................ 327 4. Umění............................................................. 328 IV. Hegel .................................................................. 329 1. Život a hlavní díla................................................. 329 2. Obecný ráz Hegelovy filozofie. Dialektická metoda................... 330 3. Trojstupňová stavba filozofie....................................... 332 a/ Logika .......................................................... 332 Ы Filozofie přírody .............................................. 333 с/ Filozofie ducha ................................................. 334 4. Dějiny ............................................................. 335 5. Zhodnocení a kritika................................................ 336 Druhá kapitola: Pozitivismus, materialismus, marxismus........................ 339 I. Pozitivismus ve Francii: Comte......................................... 339 1. Duchovní situace.................................................... 339 2. Comtův život a dílo................................................. 339 133. Princip pozitivismu............................................... 340 4. Zákon tří stadií.................................................. 341 5. Soustava věd..................................................... 342 a/ Úloha a užitek filozofie....................................... 342 b/ Klasifikace věd ............................................. 343 6. Společnost, stát, etika.....................................■..... 344 П. Anglický pozitivismus.....................................................................................................345 1. Duchovní situace.................................................. 345 2. Bentham a Mill ................................................... 346 3. Spencer........................................................... 347 a/ Darwin a myšlenka evoluce ..................................... 347 b/ Spencerův život a dílo ........................................ 348 с/ Zákon evoluce ................................................. 349 d/ Lidská společnost ............................................. 351 e/ Kritické zhodnocení ........................................... 352 III. Rozpad Hegelovy školy a německý materialismus....................... 353 1. Duchovní situace.................................................. 353 2. Strauss a Feuerbach............................................... 354 IV. Marx .............................................................. 356 1. Život a spisy................................................... 356 2. Hegel a Marx...................................................... 357 a/ Dialektický materialismus ..................................... 357 b/ Odcizení a seberealizace....................................... 358 3. Historický materialismus.......................................... 359 4. Kapitál........................................................... 361 5. Význam a další působení........................................... 361 Tretí kapitola: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche................... 363 I. Arthur Schopenhauer ................................................. 363 1. Život, osobnost, díla............................................ 363 2. Svět jako vůle a představa........................................ 367 a/ Svět jako představa............................................ 367 Ы Svět jako vůle....................................:............. 368 3. Utrpení světa a vykoupení......................................... 370 a/ Život jako utrpení ............................................ 370 Ы Estetická cesta vykoupení. Génius a umění....................... 372 с/ Etická cesta vykoupení: popření vůle .......................... 373 4. Závěrečné poznámky. Kritika ...................................... 373 II. Sören Kierkegaard ................................................... 374 1. Sókratés v Kodani ................................................ 374 142. Existující myslitel a křesťan ..................................... 376 3. Pozdější působení ................................................. 378 III. Friedrich Nietzsche ................................................. 380 1. Život a hlavní spisy............................................... 380 2. Jednota a charakter Nietzschovy filozofie ......................... 382 3. Filozof s kladivem ................................................ 384 4. Nové hodnoty....................................................... 386 5. К hodnocení Nietzscheho ........................................... 387 Čtvrtá kapitola: Vedlejší proudy. Kritický návrat ke Kantovi. I. Vedlejší proudy ...................................................... 391 1. Fries a Herbart ................................................... 391 2. Induktivní metafyzika: Fechner a Lotze ............................ 392 3. Eduard von Hartmann ............................................. 393 II. Novokantovství ....................................................... 394 1. Obecná charakteristika. Vznik ..................................... 394 2. Marburská škola ................................................... 395 3. Bádenská škola (Jihozápadní“) ..................................... 396 4. Vaihinger ......................................................... 397 5. Příbuzné směry v Německu a jiných zemích .......................... 398 SEDMÝ DÍL. HLAVNÍ FILOZOFICKÉ SMĚRY V 20. STOLETÍ Nové období ................................................................. 402 První kapitola: První polovina století ...................................... 405 I. Filozofie života a historismus ....................................... 405 1. Obecné poznámky ................................................... 405 2. Bergson ........................................................... 405 a/ Prostor a čas, rozum a intuice ................................. 406 b/ Élan vital ..................................................... 407 с/ Morálka a náboženství .......................................... 407 3. Pohled na Guyaua .................................................. 408 4. Vitalismus: Driesch. Tvarová teorie ............................... 409 5. Německá filozofie života a historismus............................. 410 II. Pragmatismus ......................................................... 413 1. William James ..................................................... 413 2. John Dewey ........................................................ 414 3. Pragmatismus v Evropě ............................................. 415 15III. Nová metafyzika....................................................... 415 1. Obecné poznámky ................................................... 415 2. Samuel Alexander .................................................. 416 3. Alfred North Whitehead ............................................ 417 4. Kritický realismus: Nicolai Hartmann .............................. 419 a/ Stará a nová ontologie........................................... 420 b/ Stavba reálného světa ........................................... 421 с/ Člověk. Determinace a svoboda ................................... 422 d/ Zhodnocení ...................................................... 423 5. Novoscholastika (novotomismus) .................................... 424 IV. Fenomenologie ......................................................... 426 1. Vznik a charakter ................................................. 426 2. Edmund Husserl .................................................... 426 3. Max Scheler ....................................................... 428 Druhá kapitola: Až do přítomnosti ............................................ 430 I. Filozofie existence ................................................... 430 1. Obecné poznámky ................................................... 430 2. Karl Jaspers ...................................................... 432 a/ Bytí jako „obemykající“ ......................................... 432 b/ Existence........................................................ 433 с/ Transcendence ................................................... 434 d/ Mezní situace a poslední ztroskotání............................. 435 3. Francouzský existencialismus ...................................... 435 4. Jiní představitelé filozofie existence ............................ 437 5. Martin Buber ...................................................... 437 II. Rozvinutí otázky po bytí: Martin Heidegger ............................ 440 1. Obecné poznámky .................................................... 440 2. Bytí a čas ......................................................... 442 3. Pozdější působení .................................................. 444 III. Krátký pohled do Francie ............................................. 447 IV. Filozofická antropologie .............................................. 449 1. Pojem a podstata ................................................. 449 2. Z dějin filozofické antropologie .................................. 450 3. Přínos Schelerův .................................................. 452 4. Projekt Gehlenův ................................................... 454 V. Marxistická filozofie dnes ............................................ 457 1. Úloha filozofie ................................................... 457 2. Pojem hmoty a materialismus.................................................................................... 457 163. Dialektický materialismus ................................i....... 459 4. Historický materialismus ....................................... 461 5. „Perestrojka po filosofii“ ....................................... 464 6. Kritická filozofie společnosti.................................... 465 VI. Ludwig Wittgenstein. Jazyk jako ústřední téma dnešní filozofie ........ 468 1. Wittgenstein: osobnost a dílo ..................................... 468 2. „Traktát“ ........................................................ 470 3. Revize ........................................................... 471 4. Problematika jazyka a její překračování .......................... 472 VII. Novopozitivismus........................................................ 476 1. Objasnění pojmů................................................... 476 2. Novopozitivismus - vznik a charakter ............................. 477 3. Nová logika....................................................... 479 4. Russel a Moore.................................................... 483 5. Vídeňský kruh-Rudolf Carnap.................................................................................. 485 a/ Nový úkol filozofie ............................................ 486 b/ Smysluprázdnost metafyziky: pseudoproblémy ..................... 486 с/ Logická analýza jazyka. Sématika ............................... 488 6. Perspektivy dalšího vývoje ....................................... 489 VIII. Teorie vědy-nové myšlenky к problému poznání .......................... 490 1. Analytická filozofie ............................................. 490 2. Popper a kritický racionalismus.......................................................................... 494 3. Evoluční teorie poznání .......................................... 498 4. „Konstruktivismus“ ............................................... 500 5. Hranice poznání .................................................. 502 IX. Co máme dělat? ........................................................ 505 1. Otázky života, otázky přežití .................................... 506 2. Utilitarismus, konsekvencionalismus .............................. 507 3. Jazyk etiky .................................................... 508 4. Karl Popper ...................................................... 510 5. Etika diskursu ................................................... 511 6. „Evoluční etika“ ................................................. 513 7. Člověk a zvíře ................................................... 515 8. Odpovědnost ...................................................... 518 Slovo na závěr ........................................................... 521 Poznámky .................................................................... 522 Rejstříky.................................................................... 538 Bibliografie českých a slovenských překladů filozofických spisů autorů zmiňovaných H. J. Störigem ........................................... 549 17
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0115694
3 CZ PrSKC
5 20180426093803.1
7 ta
8 010824s1993----xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-7113-058-3
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Stoerig, Hans Joachim
245 10 $a Malé dějiny filozofie / $c Hans Joachim Stoerig
250 ## $a 3.vyd.
260 ## $b ZVON, $c 1993 $a Praha
300 ## $a 559 s.
504 ## $a Lit.s.549-559. Rejstř.
653 ## $a dějiny filozofie
653 ## $a filozofické směry
910 ## $a BOD006 $b UK-74405-q001/1
910 ## $b 74.405
964 $a filozofie -dějiny -přehledy
1000 $a 07 Společenské vědy ; $b 7D Filozofie
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link