Městské inženýrství.

1

Petr Šrytr a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvodem ke druhému dílu il 1. Výstavba pozemních komunikací (František Luxemburk, Miroslav Kaun, Václav Hanzík, Jiří Fiedler) ........................................ 13 1.1. Stavba zemního tělesa.................................................. 1.1.1. Stroje pro zemni práce ......................................... 1.1.2. Technologické zásady............................................ 1.2. Návrh vozovek pozemních komunikací .................................... 1.2.1. Návrh netuhých vozovek ......................................... 1.2.2. Návrh tuhých vozovek ........................................... 1.2.3. Katalog vozovek................................................. 1.2.4. Základní podklady pro stavbu pozemních komunikací............... 1.2.5. Základní stavební materiály .................................... 1.2.5.1. Kamenivo............................................... 1.2.5.2. Pojivá ................................................ 1.2.5.3. Gcotextilie ........................................... 1.3. Konstrukce vozovky..................................................... 1.3.1. Podloží ........................................................ 1.3.2. Ochranné vrstvy ................................................ 1.3.3. Podkladní vrstvy ............................................... 1.3.4. Emulzní kalové vrstvy........................................... 1.3.5. Hutnčné asfaltové vrstvy........................................ 1.3.5.1. Provádčni prací ....................................... 1.3.6. Vozovky s krytem a z vrstev z litého asfaltu.................... 1.3.6.1. Provádčni prací........................................ 1.3.7. Vozovky s ccmcntobetonovým krytem............................... 1.3.8. Dláždčné vozovky................................................ 1.3.9. Vozovky na mostech ............................................. 1.3.10. Speciální asfaltové úpravy vozovek ............................ 1.3.11. Nátčry vozovek................................................. Údržba a opravy pozemních komunikací .................................. Poruchy vozovek ....................................................... Recyklace materiálu asfaltových vrstev vozovky......................... Odvodněni pozemních komunikací (Petr Šrylr, Marcela Synáčková) .... 1.8. Venkovní podtlakové a tlakové systémy stokových sítí, pneumatická doprava odpadních vod (Marcela Synáčková, Petr Šrytr).............................. 1.8.1. Podtlaková (vakuová) kanalizace............'.................... 1.8.2. Tlaková kanalizace.............................................. 1.8.3. Pneumatická doprava odpadních vod .............................. 1.8.4. Praktické prosazení podtlakové a tlakové kanalizace do praxe.... 14 15 16 17 19 20 20 21 22 22 24 28 29 30 31 32 36 38 44 51 55 57 61 62 62 64 66 67 68 74 85 86 95 100 101 5 1.9. Protierozní ochrana v intravilánu (Jan Preti) Literatura .................................... 104 107 2. Péče o čistotu ovzduší (Vladimíra Hcppnerová) 109 2.1. Vývoj právních norem v ČR o čistotě ovzduší ............................................... 2.1.1. Vývoj do roku 1989 .............................................................. 2.1.2. Vývoj po roce 1989 .............................................................. 2.2. Způsoby kontroly čistoty ovzduší........................................................... 2.3. Doprava a životní prostředí ............................................................... 2.4. Hlediska ovlivňující rozhodování o povolení a umístění nových zdrojů a staveb ve vztahu ? ochraně životního prostředí ............................................................. Literatura ..................................................................................... 112 112 112 115 121 124 126 3. Hospodaření s tuhými komunálními odpady (Ivan Vaniček)................................. 129 3.1. Programy hospodaření s odpady ........................................................ 129 3.1.1. Redukce odpadu................................................................... 134 3.1.2. Význam třídění odpadu, využiti druhotných surovin................................ 134 3.1.3. Spalovny......................................................................... 136 3.1.4. Skládkování...................................................................... 136 3.2. Skládky TKO............................................................................. 137 3.2.1. Procesy probíhající ve skládce .................................................. 137 3.2.2. Výbčr lokalit pro řízenou skládku................................................ 139 3.2.3. Základní principy návrhu skládky................................................. 142 3.2.4. Konstrukční systémy dna skládky.................................................. 149 3.2.4.1. Nároky na zemní tčsnční .............................................. 152 3.2.4.2. Nároky na fóliové těsnění............................................... 154 3.2.4.3. Drenážní systémy ....................................................... 156 3.2.5. Konstrukční systém povrchu skládky............................................... 158 3.2.6. Technologie skládkování.......................................................... 160 3.2.7. Skládkový plyn................................................................... 161 3.2.8. Monitorováni skládek ............................................................ 163 3.2.9. Následné využití skládek......................................................... 166 3.2.10. Kontrola a zajištěni kvality skládek TKO........................................ 166 3.3. Návrh parametrů vnitřního drenážního systému skládek (Jakub Štibingcr) ............... 167 3.3.1. Zadávací podmínky................................................................ 167 3.3.1.1. Parametry vnitřního drenážního systému skládky .......................... 168 3.3.1.2. Bilance vnitřních skládkových vod ....................................... 168 3.3.1.3. Stanoveni parametrů vnitřního drenážního systému skládky............... 170 3.3.2. Závěry ? řešení vnitřního drenážního systému skládek........................... 172 3.4. Odvodnění základových konstrukcí v městské i jiné zástavbě ........................... 172 3.4.1. Příčiny zamokrení ............................................................... 173 3.4.2. Závěry ? řešeni odvodnění základových konstrukcí .............................. 179 Literatura .................................................................................. 180 4. Městská zeleň (Pavel Šimek) ............................................................ 183 4.1. Základní pojmy.......................................................................... 183 4.1.1. Struktura informací.............................................................. 185 6 4.2. Systém zeleně.............................................................................. 185 4.2.1. Struktura systému zclenč ........................................................... 187 4.2.1.1. Rozvojové osy............................................................... 187 4.2.1.2. Vegetační objekty rozvojových os systému zelené........................... 187 4.2.1.3. Rozvojové uzly systému zelené............................................. 187 4.2.1.4. Zelené klíny systému zelené .............................................. 188 4.2.2. Funkční typy zelené ............................................................... 188 4.2.2.1. Příklady funkčních typů zeleně............................................ 188 4.2.3. Význam zeleně ve struktuře sídla.................................................. 192 4.2.3.1. Zeleň jako prostor pro pobyt.............................................. 192 4.2.3.2. Význam zeleně pro vnější obraz a kompozici sídla.......................... 192 4.2.3.3. Vnitřní urbanistická kompozice a zelené horizonty......................... 194 4.2.3.4. Zeleň jako clona (provozní a pohledová bariéra)........................... 194 4.2.3.5. Městská zeleň jako součást urbánního systému ekologické stability území ... 194 4.2.3.6. Systém zeleně a její prostupnost územim................................... 194 4.2.3.7. Zeleň a rctence vody v území.............................................. 195 4.3. Vegetační prvky ........................................................................... 198 4.3.1. Struktura vegetačních prvků......................................................... 200 4.3.2. Vegetační prvky v urbánním prostoru............................................... 201 4.3.2.1. Výbčr taxonů pro městské prostředí........................................ 201 4.3.2.2. Vegetační prvky a sítě technického vybavení...............................204 4.4. Zakládání vegetačních prvků.................................................................207 4.4.1. Základní pojmy ..................................................................... 207 4.4.2. Technologie zakládání vegetačních prvků .......................................... 209 4.4.2.1. Konkrétní příklady technologií ..............................................215 4.5. Vegetační prvky a režim péče ............................................................ 218 4.5.1. Základní pojmy ..................................................................... 218 4.5.2. Podklady pro zajištční režimu péče................................................ 218 4.5.2.1. Pasport zeleně ............................................................. 219 4.5.2.2. Inventarizace dřevin........................................................ 220 4.5.2.3. Hodnocení dendrologického potenciálu objektu.................................222 4.5.3. Nástroje pro výkon režimu péče ................................................... 222 4.5.3.1. Projekt údržby.............................................................. 222 4.5.3.2. Projekt pěstebních opatření................................................. 222 4.5.4. Ekonomika režimu péče............................................................... 224 Literatura ..................................................................................... 225 5. Městský mobiliář (Petr Šrytr)............................................................... 227 5.1. Základní pojmy, celkové zpřehlednění ...................................................... 227 5.2. Základní podklady řešení .................................................................. 230 5.3. Prvky městského mobiliáře a jejich technické řešení, technické podklady řešení...........232 5.3.1. Přístřešky na stanicích městské hromadné dopravy .................................232 5.3.2. Reklamní sloupy..................................................................... 233 5.3.3. Pinč automatické veřejné toalety.................................................... 234 5.3.4. Městské informační vitríny ....................*..................................235 5.3.5. Kašny, okrasné bazény (fontány, vodotrysky), prameníky ...........................236 5.4. Provoz prvků městského mobiliáře........................................................... 240 Literatura ..................................................................................... 241 7 6. Lázeňství léčebné a komunální (Petr Šrytr) .......................................... 243 6.1. Základní podklady řešení ........................................................... 246 6.2. Krenotechnika (balncotcchnika léčebného lázeňství).................................. 247 6.2.1. Základní pojmy, klasifikace ................................................... 247 6.2.2. Technické způsoby řešeni systémů zásobování minerálními vodami..................255 6.2.2.1. Jímání zřídel.......................................................... 257 6.2.2.2. Akumulace zřídel....................................................... 261 6.2.2.3. Doprava a distribuce zřídel............................................ 265 6.2.3. Peloidotcchnika ............................................................... 266 6.3. Balneotechnika komunálního lázeňství ............................................... 271 6.3.1. Klasifikace objektů komunálního lázeňství...................................... 272 6.3.2. Koncepční řešení............................................................... 277 6.3.2.1. Návrh a posouzení parametrů základních objektů a provozních úseků letního koupalištč (aquaparku) ......................................................... 278 6.3.3. Zabezpečení kvality bazénové vody a prostředí s bazény..........................284 6.3.3.1. Požadavky na kvalitu vody zdroje a kvalitu bazénové vody.............284 6.3.3.2. Recirkulační systémy ...................................................289 6.3.3.3. Péče o kvalitu prostředí ...............................................293 6.3.4. Konstrukce bazénů...............................................................298 6.3.5. Příslušenství bazénů .......................................................... 302 6.3.6. Provoz bazénů.................................................................. 303 Literatura .............................................................................. 304 7. Technické vybavení území a ekonomika sídel (Pavel Ficek) ............................ 307 7.1. Základní pojmy........................................................................ 309 7.2. Ekonomika lidských sídel ............................................................. 311 7.2.1. Propočet ekonomické efektivnosti projektované investice ..................... 312 7.2.2. Současná hodnota budoucích příjmů, popř. výdajů, v praxi.....................314 7.2.2.1. Výbčr efektivní varianty projektu na základč maximálního čistého výnosu . . 316 7.2.2.2. Výnosová hodnota ...................................................... 317 73. Ekonomika stavebního projektu ......................................................... 319 7.3.1. Souhrnný rozpočet stavby....................................................... 327 7.4. Minimální množství výkonů ............................................................ 345 7.5. Mimoekonomická efektivnost ........................................................... 347 7.5.1. Hodnotový management .......................................................... 348 7.5.2. Analýza SWOT a PEST.......................................................... 350 7.5.3. Hodnocení vlivu investice na životní prostředí ..............................351 7.6. Risk management ve výstavbě ........................................................352 Literatura ..............................................................................353 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Josef Ondroušek) .............................355 8.1. Základní povinnosti zaměstnavatele.................................................... 356 8.2. Kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci....................358 83. Osobní ochranné pracovní pomůcky a mycí, čistící a desinfekční prostředky ..............359 8.4. Vyhrazená technická zařízení ......................................................... 360 8.4.1. Vyhrazená tlaková zařízení .................................................... 360 8.4.2. Vyhrazená zdvihací zařízení.................................................... 361 8.4.3. Vyhrazená elektrická zařízení ............................................... 361 8.4.4. Vyhrazená plynová zařízení .................................................. 361 8 8.5. Odborná způsobilost v elektrotechnice ................................................... 362 8.6. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení..................363 8.6.1. Pracoviště.......................................................................... 363 8.6.2. Stroje a strojní či technologická zařízení........................................364 8.6.3. Svařování a termické řezání ...................................................... 365 8.6.4. Elektrická zařízení............................................................... 366 8.6.5. Nářadí a pracovní pomůcky.........................................................366 8.6.6. Manipulace s břemeny ............................................................... 366 8.6.7. Sklady a skladováni ................................................................ 367 8.7. Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích...........................367 8.7.1. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací..................................... 367 8.7.2. Příprava staveb..................................................................... 367 8.7.3. Odevzdání staveniště, pracoviště ................................................... 368 8.7.4. Přerušení stavebních prací ......................................................... 368 8.7.5. Stavební práce v mimořádných podmínkách............................................. 368 8.7.6. Stavební práce v nebezpečném prostoru a v nebezpečném prostředí..................... 369 8.7.7. Povinnosti dodavatele stavebních prací.............................................. 369 8.7.8. Vymezeni a příprava staveniště.......................................................370 8.7.9. Zajištční otvorů a jam ............................................................. 371 8.7.10. Vertikální komunikace.............................................................. 371 8.7.11. Průzkum staveniště ................................................................ 371 8.7.12. Vyznačení inženýrských síti ....................................................... 371 8.7.13. Zajištění výkopových prací......................................................... 372 8.7.14. Výkopové práce .................................................................... 372 8.7.15. Zajištční stability stěn výkopů.................................................... 372 8.7.16. Protlačování ...................................................................... 374 8.7.17. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou........................................... 375 8.7.18. Stroje a strojní zařízení ......................................................... 375 8.7.19. Kladky a zvedáky....................................................................375 8.7.20. Práce související se stavební činností..............................................376 8.8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví v úseku veřejných vodovodů a kanalizací................376 8.8.1. Úsek veřejných vodovodů............................................................. 376 8.8.2. Úsek veřejných kanalizací........................................................... 377 Literatura ..................................................................................... 378 9. Technické vybavení území a jeho právní pozadí (Petr Šrytr, Pavel Křeček) 379 9.1. Podklady pro území se zvláštním zřetelem.................................................379 9.2. Zvláštnosti a problémy podzemních staveb z právního hlediska ............................ 387 9.2.1. Právní východiska na přikladu ochranných či bezpečnostních pásem..................389 9.2.2. Aplikace principů směrnice EU 89/106 EHS na podzemní stavby..........................389 Literatura ..................................................................................... 393 Seznam použitých zkratek ....................................................................... 395 9
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0153259
3 CZ PrNK
5 20190212122134.7
7 ta
8 980923s1998----xr a|||e||||||000|0|cze||
20 ## $a 80-200-0663-X (1. sv. : váz.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 71 $x Územní plánování. Urbanismus. Památková péče $2 Konspekt $9 21
80 ## $a 628.3/.5 $2 MRF
80 ## $a 712.252 $2 MRF
80 ## $a 696/697 $2 MRF
80 ## $a 711.4 $2 MRF
80 ## $a 625.7/.8 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Šrytr, Petr $7 jk01131050 $4 aut
245 10 $a Městské inženýrství. $n 1 / $c Petr Šrytr a kolektiv
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Academia, $c 1998
300 ## $a 434 s. : $b il.
504 ## $a Obsahuje bibliografie
650 07 $a veřejná zeleň $2 czenas
650 07 $a technická zařízení budov $2 czenas
650 07 $a urbanismus $2 czenas
650 07 $a pozemní komunikace $2 czenas
650 07 $a odpadové hospodářství $2 czenas
650 07 $a urban plants $2 eczenas
650 07 $a technological equipment of buildings $2 eczenas
650 07 $a city planning $2 eczenas
650 07 $a roads and highways $2 eczenas
650 07 $a waste management $2 eczenas
653 ## $a městské inženýrství
653 ## $a region
653 ## $a komunikace
653 ## $a inženýrské sítě
653 ## $a geographic information systems)
910 ## $a BOD006 $b LEV-27C/36/I/1
964 $a inženýrství městské -sítě inženýrské -regiony -sídla
1000 $a 27 Architektura a umění ; $b 27C Sídla a urbanismus
1089 $d 0 $z KA2
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link