Nová abeceda účetních znalostí pro každého

Dana Kovanicová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Část L ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 1 VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ 2 MAJETEK PODNIKU 2.1 Založení podniku ......................................... 2.2 Klasifikace aktiv......................................... 2.3 Klasifikace zdrojů (pasív v širším smyslu)................ 2.3.1 Vlastní zdroje...................................... 2.3.2 Cizí zdroje......................................... 2.4 Základní struktura rozvahy ............................... 2.5 Vliv hospodářských operací na rozvahu..................... 3 NÁKLADY, VÝNOSY, ZISK, ZTRÁTA 3.1 Změna základního jmění.................................... 3.2 Osamostatnění nákladů a výnosů............................ 4 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ 4.1 Účet, účetní knihy, účetní zápisy ........................ 4.1.1 Účet................................................ 4.1.2 Účetní knihy........................................ 4.1.3 Účetní zápisy ...................................... 4.2 Princip dokumentace....................................... 4.3 Vnitřní kontrolní systém účetnictví ...................... 4.3.1 Předvaha............................................ 4.3.2 Ověření kontrolních vazeb v procesu zpracování účetnictví . . . . 4.3.3 Inventarizace ...................................... 5 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 5.1 Základní způsoby oceňování ............................... 5.1.1 Oceňování v historických cenách .................... 5.1.2 Modifikace principu historické ceny................. 5.1.3 Oceňování v reprodukčních cenách.................... 5.1.4 Princip nižší ceny.................................. 5.1.5 Užití předem stanovených cen ....................... 5.2 Oceňování majetku dle zákona.............................. 5.3 Tiché rezervy ............................................ 3 10 11 12 14 16 21 21 23 25 25 25 31 35 36 39 40 41 44 49 49 49 51 51 51 52 52 54 co oo -q OBSAH 6 KOLOBĚH MAJETKU 6.1 Základní typy účtů.............. 6.2 Evidence koloběhu............... 6.2.1 Výrobní podnik........... 6.2.2 Obchodní podnik ......... 6.3 Jednookruhové účetnictví ....... 6.4 Dvouokruhové účetnictví......... 6.4.1 Finanční (základní) účetnictví 6.4.2 Vnitropodnikové účetnictví . . 57 57 59 59 60 63 64 65 70 Cást IL ÚČETNICTVÍ A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 7 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 75 7.1 Harmonizace v rámci Evropské unie ....................... 75 7.2 Mezinárodní účetní standardy ........................... . 77 7.3 Obecně uznávané účetní zásady............................ 81 8 NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA 85 8.1 Nepřímé daně............................................. 87 8.1.1 Daň z přidané hodnoty.............................. 87 8.1.2 Spotřební daně..................................... 91 8.2 Přímé daně .............................................. 92 8.2.1 Daň z příjmů................................... 92 8.2.2 Ostatní přímé daně ................................ 93 9 FINANČNÍ TRH 95 9.1 Cenné papíry kapitálového trhu .......................... 98 9.1.1 Úvěrové cenné papíry .............................. 98 9.1.2 Majetkové cenné papíry............................. 99 9.2 Cenné papíry peněžního trhu ............................ 100 10 KONCEPT NOVÉHO ÚČETNICTVÍ 1°3 10.1 Cíle reformy .......................................... 103 10.2 Právní základ reformy.................................. 194 10.3 Konstrukce účtové osnovy............................... 196 část m. NOVÁ ÚČETNÍ SOUSTAVA 11 NÁKLADY A VÝNOSY ? 11.1 Obecná charakteristika............................................. 111 11.2 Základní charakteristika nákladů .................................. 113 11.3 Základní charakteristika výnosů ................................... 115 11.4 Časové rozlišování ................................................ 118 11.5 Tvorba a čerpání rezerv............................................ 124 11.6 Kursové rozdíly.................................................... 125 11.7 Tvorba a zúčtování opravných položek............................... 129 11.8 Zajištění věcné srovnatelnosti..................................... 132 11.9 Daň z příjmů....................................................... 133 11.10 Převodové účty................................................... 134 12 INVESTIČNÍ MAJETEK 135 12.1 Vjnnezení investičního majetku .................................... 135 12.2 Oceňování investičního majetku..................................... 139 12.3 Pořizování investičního majetku.................................... 142 12.4 Odpisování investičního majetku ................................... 146 12.4.1 Daňové odpisy............................................... 146 12.4.2 Účetní odpisy .............................................. 150 12.5 Vyřazování investičního majetku.................................... 151 12.6 Analytická evidence................................................ 153 13 ZÁSOBY 155 13.1 Vymezení zásob .............................................. 155 13.2 Oceňování zásob.............................................. 156 13.3 Účtování o zásobách.......................................... 163 13.4 Daň z přidané hodnoty při nákupu zásob....................... 163 13.5 Inventarizační rozdíly ...................................... 167 13.6 Analytická evidence.......................................... 167 14 FINANČNÍ ÚČTY 14.1 Bankovní účty................•........ 14.2 Platební styk......................... 14.3 Běžné bankovní a eskontní úvěry....... 14.4 Krátkodobé finanční výpomoci ......... 14.5 Krátkodobý finanční majetek .......... 14.6 Oceňování, inventarizace, analytická evidence 169 170 171 173 174 174 181 OBSAH 15 ZÚČTOVACÍ VZTAHY 183 15.1 Pohledávky - účtová skupina 31............................ 15.2 Závazky - účtová skupina 32 .............................. Igg 15.3 Účtová skupina 33 ........................................ 288 15.4 Vztahy k finančnímu orgánu - účtová skupina 34 ........... 288 15.5 Účtové skupiny 35 - Pohledávky a 36 - Závazky ............ 293 15.6 Jiné pohledávky a závazky - účtová skupina 37............. I94 15.7 Přechodné účty aktiv a pasív - účtová skupina 38 ......... I95 15.8 Účtová skupina 39 .............................................. 296 16 VLASTNÍ A CIZÍ KAPITÁL 199 16.1 Vlastní jmění .................................................. 299 16.1.1 Základní jmění - účet 411........................... 200 16.1.2 Ostatní složky vlastního jmění............................ 209 16.2 Cizí kapitál.............................................. 212 17 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 217 17.1 Zajištění věrného zobrazení skutečnosti......................... 217 17.2 Výpočet a zúčtování daně z příjmů......................... 218 17.3 Uzavření účtů................................................... 220 17.4 Účetní závěrka............................................ 222 17.5 Zajištění bilanční kontinuity............................. 227 ČÁST IV. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ÚČETNÍCH INFORMACÍ 18 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ 235 18.1 Organizační struktura útvarů zabezpečujících vedení účetnictví . 235 18.2 Náplň práce účtáren........................................... 236 18.2.1 Účtárna materiálových zásob .............................. 238 18.2.2 Mzdová účtárna ........................................... 239 18.2.3 Účtárna investičního majetku.............................. 240 18.2.4 Provozní účtárna ......................................... 240 18.2.5 Finanční účtárna ......................................... 241 18.2.6 Všeobecná účtárna......................................... 241 19 POČÍTAČE V ÚČETNICTVÍ 245 19.1 Vývojové etapy ............................................... 245 19.1.1 Lokální zpracování v dávkovém režimu na centrálním počítači 246 19.1.2 Lokální decentralizované zpracování....................... 248 19.2 Současná úroveň................................................. 249 19.2.1 Dálkové zpracování s terminálovou sítí.................... 251 19.2.2 Model distribuovaného zpracování účetnictví......... 19.3 Dialogové účetnictví............................................ 254 OBSAH 20 ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 259 20.1 Úloha rozboru účetních výkazů................................ 259 20.2 Techniky analýzy účetních výkazů............................. 262 20.3 Význam dat pro ekonomické rozbory ........................... 266 20.4 Potřeba netradičních metod................................... 268 20.5 Příklady..................................................... 270 20.5.1 Výběr dat pro ukázky.................................. 270 20.5.2 Bodové odhady......................................... 271 20.5.3 Grafická prezentace výsledků.......................... 275 20.6 Dialogová analýza ........................................... 279 21 PŘÍLOHA 291 21.1 ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE .............................. 291 Účtová třída 0 - Investiční majetek ........................ 291 Účtová třída 1 - Zásoby...................................... 293 Účtová třída 2 - Finanční účty ........'.................... 293 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy............................ 294 Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky....... 296 Účtová třída 5 - Náklady..................................... 297 Účtová třída 6 - Výnosy...................................... 299 Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty ............. 301 Účtová třída 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví............. 301 DODATEK Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Rozvaha ve zkráceném rozsahu Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu Obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky podnikatelů Formulář pro zveřejňování údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0123148
3 CZ PrSKC
5 20120806191256.0
7 ta
8 050713s1996 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85967-31-6
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kovanicová, Dana, $d 1936- $7 jo20010084374
245 10 $a Nová abeceda účetních znalostí pro každého / $c Dana Kovanicová
250 ## $a 5.vyd. / $b aktual.
260 ## $b Polygon, $c 1996 $a Praha
300 ## $a 301 s. příl.
504 ## $a Obr.,tb.
653 ## $a účetnictví
653 ## $a základy
653 ## $a nová účetní soustava
653 ## $a účetní informace
653 ## $a zpracování
653 ## $a využití luk
910 ## $a BOD006
964 $a účetnictví -základy -soustava účetní nová -informace účetní
1089 $d 0 $z KA3
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link