Abeceda účetních znalostí pro každého

Dana Kovanicová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 1 1 VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ 1 2 AKTIVA A PASIVA 2.1 Založení podniku................... 2.2 Klasifikace aktiv.................. 2.3 Klasifikace zdroj)] (pasiv v širším smyslu) 2.3.1 Vlastní zdroje............................................... 10 2.3.2 Cizí zdroje.................................................. 12 2.4 Základní struktura rozvahy......................................... 15 2.5 Vliv hospodářských operací na rozvahu.............................. 17 3 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ 23 3.1 Učet, účetní knihy, účetní zápisy.................................. 24 3.1.1 Účet......................................................... 24 3.1.2 Účetní knihy................................................. 29 3.1.3 Účetní zápisy................................................ 34 3.2 Princip dokumentace................................................ 36 3.3 Vnitřní kontrolní systém účetnictví................................ 38 3.3.1 Předvaha .................................................... 39 3.3.2 Ověření kontrolních vazeb v procesu zpracování účetnictví.... 42 3.3.3 Inventarizace ............................................... 43 4 OCEŇOVÁNÍ AKTIV A ZÁVAZKŮ 47 4.1 Historické ceny tradiční báze oceňování............................ 48 4.1.1 Individuální historické ceny ................................ 48 4.1.2 Oceňovací techniky na bázi historické ceny................... 49 4.2 Ostatní oceňovací základny......................................... 52 4.2.1 Reprodukční hodnota.......................................... 52 4.2.2 Realizovatelná hodnota....................................... 53 4.2.3 Současná hodnota............................................. 53 4.2.4 Reálná hodnota............................................... 54 4.3 Koncepční rámec oceňování.......................................... 54 4.3.1 Výchozí, prvotní ocenění aktiv a závazků..................... 55 4.3.2 Následné oceňování (k rozvahovému dni)....................... 55 4.4 Oceňování dle české účetní legislativy............................. 59 4.4.1 Oceňování při nabytí majetku a vzniku závazku................ 60 4.4.2 Ocenění ke konci rozvahového dne............................. 61 ? ? ? ?? II OBSAH 4.5 Tiché rezervy................................................... 63 5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 65 5.1 Vymezení nákladů a výnosů....................................... 65 5.2 Zisk/ztráta jako změna stavu vlastního kapitálu................. 66 5.3 Zisk/ztráta jako svébytná rozvahová položka..................... 68 5.4 Osamostatnění výnosů a nákladů.................................. 70 6 NÁKLADY V PROVOZNÍM CYKLU 73 6.1 Funkce nákladů ve fázích koloběhu aktiv......................... 75 6.2 Finanční a vnitropodnikové účetnictví .......................... 82 6.2.1 Vnitropodnikové/manažerské účetnictví .................... 82 6.2.2 Organizační zabezpečení vnitropodnikového účetnictví ..... 84 6.3 Základní typy účtů.............................................. 85 6.3.1 Účty aktiv a. pasiv ...................................... 87 6.3.2 Účty provozně procesní.................................... 88 6.3.3 Účty výsledkové........................................... 91 7 ÚČETNÍ MODELY 95 7.1 Účetní modely na bázi jediného výkazu: rozvahy.................. 95 7.1.1 Koloběh aktiv s účty provozně procesními: výrobní podnik.. 96 7.1.2 Koloběh aktiv s účty provozně procesními: obchodní podnik .... 98 7.1.3 Koloběh aktiv v modelu nepoužívajícím účty provozně procesní , . 100 7.1.4 Společné rysy účetních modelů na bázi jediného výkazu.....103 7.2 Účetní modely na bázi rozvahy a výsledovky......................104 7.2.1 Základní rysy.............................................105 7.2.2 Výkazy v dvouřadových účetních modelech...................109 7.3 Porovnání účetních modelů.......................................110 7.3.1 Účetní modely s účelovým členěním nákladů.................110 7.3.2 Účetní modely s druhovým členěním nákladů ................113 7.4 ČR: Model účetnictví pro podnikatele............................118 II ÚČETNICTVÍ A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 121 8 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 123 8.1 Americké ”GAAP".................................................125 8.1.1 Jak jim rozumět?..........................................126 8.1.2 Základní zásady...........................................127 8.2 Mezinárodní standardy úplný soubor 1FRS.........................129 8.3 Evropské účetní směrnice........................................131 8.4 IFRS pro malé a střední podniky (IFRS-MSP)......................132 8.4.1 Kdo jsou malé a střední podniky?..........................133 8.4.2 Východiska Standardu a jeho obsah.........................134 8.5 Další vývoj ....................................................135 OBSAH HI 9 DAŇOVÁ SOUSTAVA 139 9.1 Nepřímé dané........................................................141 9.1.1 Daň z přidané hodnoty (DPH)...................................141 9.1.2 Spot řební daně...............................................146 9.1.3 Ekologické daně...............................................148 9.2 Přímé dané .........................................................148 9.2.1 Daň z příjmů..................................................148 9.2.2 Ostatní přímé dané............................................149 9.2.3 Závěrem ? soustavě daní.......................................150 10 FINANČNÍ TRH 151 10.1 Cenné papíry kapitálového trhu.....................................155 10.1.1 Úvěrové cenné papíry.........................................155 10.1.2 Majetkové cenné papíry ......................................157 10.2 Cenné papíry peněžního trhu: deriváty..............................158 10.2.1 Krátkodobé úvěrové cenné papíry..............................158 10.2.2 Deriváty.....................................................159 * 10.3 Cenné papíry v účetnictví..........................................163 III FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V ČR 167 11 KONCEPT ÚČETNÍ SOUSTAVY 169 11.1 Účetnictví v tržním prostředí .....................................170 11.2 Regulační rámec českého účetnictví.................................171 11.2.1 Zákon o účetnictví...........................................173 11.2.2 Vyhláška, pro podnikatele....................................175 11.2.3 České účetní standardy pro podnikatele.......................177 11.2.4 Konstrukce směrné účtové osnovy..............................178 11.3 O účetním myšlení..................................................180 11.4 Dodatek: Směrná účtová osnova (podnikatelé)........................181 12 NÁKLADY A VÝNOSY 183 12.1 Obecná charakteristika.............................................183 12.2 Základní charakteristika nákladů ..................................186 12.3 Základní charakteristika výnosů....................................189 12.4 Časové rozlišování.................................................193 12.5 Tvorba, a použití rezerv...........................................199 12.6 Kursové rozdíly....................................................203 12.6.1 Původní ocenění .............................................203 12.6.2 Kursové rozdíly během účetního období........................204 12.6.3 Kursové rozdíly ke konci rozvahového dne ....................205 12.7 Tvorba a použití opravných položek.................................207 12.8 Zajištění věcné srovnatelnosti.....................................211 12.9 Daň z příjmů ......................................................212 12.9.1 Splatná daň..................................................212 12.9.2 Odložená daň.................................................213 12.10Přcvodové účty.....................................................217 IV OBSAH 13 DLOUHODOBÝ MAJETEK 219 13.1 Vymezení dlouhodobého majetku..................................219 13.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02 a 03).......219 13.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01)..........222 13.1.3 Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06).......... 224 13.2 Oceňování dlouhodobého majetku.................................226 13.2.1 Ocenění při nabytí.......................................226 13.2.2 Ocenění ? rozvahovému dni ...............................228 13.3 Pořizování dlouhodobého majetku................................234 13.4 Odpisování dlouhodobého majetku ...............................238 13.4.1 Účetní odpisy............................................239 13.4.2 Daňové odpisy ...........................................242 13.5 Vyřazení dlouhodobého majetku..................................246 13.6 Povolenky na emise a preferenční limity........................249 13.6.1 Povolenky na emise.......................................249 13.6.2 Preferenční limity.......................................249 13.7 Analytické účty dlouhodobého majetku...........................250 14 ZÁSOBY 251 14.1 Vymezení zásob.................................................251 14.2 Oceňování zásob ...............................................253 14.3 Účtování o zásobách ...........................................254 14.4 Daň z přidané hodnoty při nákupu zásob.........................262 14.4.1 Nákup od tuzemského dodavatele...........................262 14.4.2 Pořízení zásob z jiného členského státu EU...............264 14.5 Inventarizační rozdíly.........................................265 14.6 Analytické účty zásob .........................................265 15 FINANČNÍ MAJETEK A ÚVĚRY: KRÁTKODOBÉ 267 15.1 Bankovní účty..................................................268 15.2 Platební styk .................................................269 15.3 Krátkodobé bankovní a eskontní úvěry...........................271 15.4 Krátkodobé finanční výpomoci...................................275 15.5 Krátkodobý finanční majetek ...................................275 15.5.1 Cenné papíry neemitované podnikem........................275 15.5.2 Vlastní cenné papíry.....................................279 15.6 Inventarizace, analytické účty.................................281 16 ZÚČTOVACÍ VZTAHY 283 16.1 Pohledávky - účtová skupina 31.................................284 16.2 Závazky (krátkodobé) - účtová skupina 32 ..................... 286 16.3 Účtová skupina 33 ............................................ 287 16.4 Vztahy ke správcům daní - účt. sk. 34 ........................ 288 16.5 Účtové skupiny 35 - Pohledávky ? 36 - Závazky..................293 16.6 Jiné pohledávky a závazky - účt. sk. 37 ...................... 295 16.6.1 Prodej podniku nebo jeho části...........................295 16.6.2 Pohledávky a závazky z operací s deriváty................297 16.6.3 Pohledávky z pronájmu; závazky z nájmu...................302 OBSAH V 16.6.4 Pohledávky z vydaných dluhopisů.............................302 16.6.5 Ostatní pohledávky a záväzky................................303 16.0.6 Přechodné účty aktív a pasív - účt. sk. 38 ................ 304 16.7 Účtová skupina 39 ............................................... 305 16.8 Závěrem k pohledávkám a závazkům..................................306 16.8.1 Doplňující informace........................................306 16.8.2 Analytické účty k účtům třídy 3.............................307 17 DLOUHODOBÉ ZDROJE 309 17.1 Vlastní kapitál ..................................................309 17.1.1 Základní kapitál - účet 411.................................313 17.1.2 Ostatní složky vlastního kapitálu ..........................325 17.2 Dlouhodobé cizí zdroje............................................329 18 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 337 18.1 Předpoklad trvání podniku.........................................338 18.2 Aktuální báze.....................................................340 18.3 Věrné zobrazení skutečnosti.......................................346 18.3.1 Jak rozumět věrnému a poctivému obrazu?.....................346 18.3.2 Inventarizace ..............................................348 18.4 Výpočet a zúčtování daně z příjmů.................................349 18.5 Uzavření účtu.....................................................351 18.6 Zajištění bilanční kontinuity.....................................353 19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 357 19.1 Účetní výkazy s přílohou..........................................358 19.1.1 Rozvaha.....................................................360 19.1.2 Výkaz zisku a ztráty........................................361 19.1.3 Přehled o peněžních tocích..................................364 19.1.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu........................368 19.1.5 Příloha ? účetním výkazům...................................369 19.1.6 Zveřejňování účetní závěrky.................................369 19.2 Rozdělení výsledku hospodaření....................................371 19.2.1 Rozdělení zisku.............................................371 19.2.2 Vypořádání ztráty ..........................................374 19.2.3 Závěrečné poznámky ke kap. 19...............................376 19.3 Dodatek: Formáty účetních výkazů..................................377 20 VÝKAZ Z/Z V ÚČELOVÉM ČLENĚNÍ 387 20.1 Vykazování nákladů podle jejich funkce............................387 20.1.1 Úprava výkazu prováděcí vyhláškou...........................387 20.1.2 Struktura nákladů podle účelu/funkce .......................388 20.1.3 Zajištění údajů o nákladech podle účelu/funkce..............388 20.2 Dodatek: Formát výkazu v účelové struktuře........................394 Bibliografie............................................................399 Rejstřík .............................................................. 403 Volná příloha: Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01109299
3 CZ PrNK
5 20170802132204.3
7 ta
8 050601s2009----xr d|||||f||||0|1|0#cze||
15 ## $a cnb001569845
20 ## $a 978-80-7273-156-5
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 657 $x Účetnictví $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 657 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Kovanicová, Dana, $d 1936- $7 jo20010084374 $4 aut
245 10 $a Abeceda účetních znalostí pro každého / $c Dana Kovanicová
250 ## $a 19. aktualiz. vyd.
260 ## $a Praha : $b Polygon, $c 2009
300 ## $a vii, 413 s.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a účetnictví $z Česko $2 czenas
650 07 $a accounting $z Czech Republic $2 eczenas
655 #7 $a příručky $2 czenas
655 #7 $a handbooks, manuals, etc. $2 eczenas
910 ## $a BOD006 $b KZ-4E/43/1 $t BOD006
998 $a 001569845
1000 $a 04 Ekonomické vědy ; $b 4E Účetnictví a daně
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link