Manažerské účetnictví

Bohumil Král a kol.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD..................................................................... 15 1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: POJEM, CÍL, OBSAH A STRUKTURA....................................... 21 1.1 Uživatelská struktura účetních informací..................... 21 1.2 Manažerské účetnictví........................................ 23 1.2.1 Nákladové účetnictví.................................. 23 1.2.2 Účetnictví pro rozhodování............................ 26 1.3 Controlling.................................................. 28 1.3.1 Vývoj controllingu.................................... 30 1.3.2 Aplikace controllingového přístupu při inovaci systému řízení. 33 1.4 Vztah manažerského účetnictví a controllingu................. 40 1.5 Duální vztah finančního a manažerského účetnictví............ 41 1.6 Vývojové tendence manažerského účetnictví.................... 46 2 ZÁKLADNÍ POJMY A KRITÉRIA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ .. 51 2.1 Náklady - základní pojem manažerského účetnictví............. 51 2.2 Vymezení pojmu nákladů....................................... 52 2.3 Časová dimenze nákladů manažerského účetnictví............... 54 2.4 Náklady a základní kategorie ekonomického řízení podniku..... 57 2.4.1 Hospodárnost.......................................... 57 2.4.2 Ekonomická účinnost................................... 61 2.4.3 Ekonomická efektivnost................................ 63 2.4.4 Náklad a výdaj - výnos a příjem....................... 64 2.4.5 Peněžní toky.......................................... 65 2.4.6 Solventnost........................................... 65 2.4.7 Likvidita............................................. 66 2.4.8 Struktura vlastního a cizího kapitálu................. 67 2.5 Způsob vyjádření a ocenění nákladů v manažerském účetnictví.... 68 2.5.1 Finanční (pagatomi) pojetí nákladů.................... 68 2.5.2 Hodnotové pojetí nákladů.............................. 69 2.5.3 Ekonomické pojetí nákladů............................. 71 5 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 3 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ....................................................... 75 3.1 Význam a struktura členění nákladů........................... 76 3.2 Druhové členění nákladů............................................... 77 3.3 Účelové členění nákladů............................................... 79 3.3.1 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení............ 79 3.3.2 Náklady jednicové a režijní.................................... 80 3.4 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik........... 81 3.4.1 Odpovědnostní středisko........................................ 81 3.4.2 Druhotné (interní) náklady..................................... 82 3.5 Kalkulační členění nákladů............................................ 83 3.5.1 Přímé a nepřímé náklady........................................ 84 3.6 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování................ 85 3.6.1 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů.............. 85 3.6.2 Variabilní náklady............................................. 86 3.6.3 Fixní náklady.................................................. 88 3.6.4 Využití informací o fixních a variabilních nákladech v praxi... 91 3.6.5 Relevantní a irelevantní náklady; rozdílové náklady............ 94 3.6.6 Oportunitní náklady............................................ 97 3.6.7 Náklady vázané ? rozhodnutí.................................... 99 4 ZOBRAZENÍ NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A ZISKU V ÚČETNICTVÍ........................107 4.1 Obsah a struktura manažerského účetnictví....................108 4.2 Výkonově a odpovědnostně orientované manažerské účetnictví___109 4.2.1 Požadavky na výkonově orientované účetnictví.................. 109 4.2.2 Požadavky na odpovědnostně orientované účetnictví.....110 4.3 Odlišnosti ve sledování nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti.......................................... ? 4.4 Volba primární orientace manažerského účetnictví............. 114 4.5 Vztah manažerského účetnictví ? účetnictví finančnímu adaňovému............................................... 4.5.1 Vztah finančního a daňového účetnictví........................ II7 4.5.2 Vztah finančního a manažerského účetnictví.................... 117 4.5.3 Dvouokruhová organizace účetnictví............................ 118 4.5.4 Jednookruhová organizace účetnictví........................... 123 4.6 Kombinace jednookruhové a dvouokruhové organizace.............127 5 METODICKÉ OTÁZKY VYUŽITÍ KALKULACE V ŘÍZENÍ PO LINII VÝKONŮ.......................................................... ^•1 Vymezení základních kalkulačních pojmů........................I35 5.1.1 Kalkulace a její metoda....................................... I35 5.1.2 Předmět kalkulace............................................. 138 6 OBSAH 5.2 5.3 5.4 ? 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 Přiřazování nákladů předmětu kalkulace........................139 5.2.1 Jak přiřazovat náklady předmětu kalkulace?............... 139 5.2.2 Proč se přiřazují náklady kalkulační jednici?............ 142 5.2.3 Alokace nákladů.......................................... 143 5.2.4 Cíle alokace............................................. 143 5.2.5 Principy alokace........................................ 145 5.2.6 Alokační fáze........................................... 145 5.2.7 Rozvrhová základna...................................... 146 5.2.8 Závěry pro praxi........................................ 148 Struktura nákladů v kalkulaci...................................150 Struktura kalkulačních vzorců orientovaných na potřeby řízení z pozice managementu............................................153 5.4.1 Retrográdní kalkulační vzorec........................... 153 5.4.2 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady.. 154 5.4.3 Dynamická kalkulace...................................... 155 5.4.4 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů... 156 5.4.5 Kalkulace relevantních nákladů........................... 156 KALKULACE PLNÝCH A VARIABILNÍCH NÁKLADŮ.........................165 Přednosti a omezení kalkulace plných nákladů....................165 Obecná východiska kalkulace variabilních nákladů................171 Vztah kalkulace variabilních nákladů ? podnikovému zisku......172 Vztah kalkulace variabilních nákladů ? řízení hospodárnosti...174 Podmínky a předpoklady využití kalkulace variabilních nákladů... 177 6.5.1 Omezení kalkulace variabilních nákladů................... 177 6.5.2 Domnělá omezení kalkulace variabilních nákladů........... 180 6.5.3 Přednosti kalkulace variabilních nákladů................. 180 SPECIFIKA KALKULACE S PŘIŘAZOVÁNÍM NÁKLADŮ AKTIVITÁM ... 187 Příčiny rozvoje nové metody řízení nákladů......................187 Obecná východiska kalkulace založené na vztahu ? aktivitám....191 Přednosti a omezení metody řízení nákladů ve vztahu ? aktivitám ... 193 7.3.1 Přednosti metody řízení nákladů ve vztahu ? aktivitám... 195 7.3.2 Omezení metody řízení nákladů ve vztahu ? aktivitám...... 199 Využití metody řízení nákladů ve vztahu ? aktivitám v praxi...200 KALKULAČNÍ SYSTÉM ..............................................211 Využití kalkulací v řízení......................................212 Prvky kalkulačního systému......................................212 8.2.1 Propočtová kalkulace..................................... 213 8.2.2 Plánová kalkulace........................................ 217 7 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 8.2.3 Operativní kalkulace.................................... 221 8.2.4 Výsledná kalkulace...................................... 224 8.2.5 Kalkulace ceny.......................................... 227 8.3 Vazby kalkulačního systému......................................228 8.3.1 Kalkulační systém v užším pojetí....................... 229 8.3.2 Kalkulační systém v širším pojetí....................... 233 9 VLIV CHARAKTERU PODNIKÁNÍ NA VÝKONOVĚ ORIENTOVANÉ ÚČETNICTVÍ......................................................239 9.1 Podmínky ovlivňující zaměření výkonově orientovaného účetnictví..................................................... 239 9.2 Metody evidence a kalkulace nákladů.............................243 9.3 Obecné požadavky na tvorbu výkonově orientovaného účetnictví... 247 10 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ.....................................289 10.1 Pojmové vymezení................................................289 10.2 Základní otázky tvorby a využití systému........................292 10.3 Cíle systému plánů a rozpočtů...................................293 10.4 Časové dimenze systému..........................................296 10.4.1 Základní charakteristiky dlouhodobých rozpočtů ......... 298 10.4.2 Strategicky orientované manažerské účetnictví........ 299 10.5 Tvorba systému plánů a rozpočtů firmy jako celku................301 10.5.1 Rozpočtová výsledovka................................... 302 10.5.2 Rozpočtová rozvaha...................................... 305 10.5.3 Rozpočet peněžních toků................................. 307 10.5.4 Vzájemný vztah hodnotových a naturálních kritérií....... 324 10.5.5 Obsah hodnotových kritérií hlavního podnikového rozpočtu................................................ 326 10.6 Transformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně...327 10.7 Systém plánů a rozpočtů jako nástroj komunikace a koordinace... 330 10.8 Využití systému plánů a rozpočtů jako motivačního nástroje..331 10.9 Formy rozpočtů................................................. 10.9.1 Od pevných rozpočtů ? variantním rozpočtům.............. 332 10.9.2 Od indexních rozpočtů ? rozpočtování s nulovým základem ... 333 10.9.3 Od rozpočtů stanovených na pevně určené období ke klouzavým rozpočtům.................................. 334 10.9.4 Od univerzálních vztahových veličin ? metodám založeným na vztahu ? aktivitám................................... 334 10.9.5 Od limitních rozpočtů ? indikativním rozpočtům.......... 335 10.10 Kontrola plnění rozpočtů....................................335 8 OBSAH 11 ŘÍZENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ .....................................345 11.1 Vymezení problematiky.......................................... 11.2 Rozpočet režijních nákladů..................................... 11.3 Struktura rozpočtu režijních nákladů..........................347 11.4 Metody sestavování rozpočtů režijních nákladů.................348 11.4.1 Prvotní údaje pro sestavení rozpočtů.................. 349 11.4.2 Způsob zpracování prvotních údajů..................... 349 11.4.3 Způsob stanovení nákladového úkolu.................... 354 11.5 Kontrola plnění rozpočtu....................................... 12 ROZDÍLOVÉ METODY ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI JEDNICOVÝCH NÁKLADŮ....................................................... 12.1 Úhrnné a rozdílové metody řízení hospodárnosti................366 12.2 Využití rozdílových metod v operativním řízení hospodárnosti... 366 12.3 Normová metoda řízení hospodárnosti...........................369 12.3.1 Operativní kalkulace a odchylky od norem.............. 370 12.3.2 Základní kalkulace a změny norem...................... 37I 12.3.3 Využití normové metody v praxi........................ 373 12.3.4 Zobrazení informací normové metody v účetnictví....... 374 13 METODA STANDARDNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ..........................389 13.1 Vymezení problematiky.......................................... 13.2 Zavedení metody standardních nákladů..........................39O 13.3 Stanovení standardů............................................ 13.4 Sledování skutečného průběhu a odchylek hodnocené činnosti od standardu.................................................. 13.5 Analýza odchylek............................................... 13.6 Analýza odchylek při aplikaci metody Variable Costing.........397 13.6.1 Odchylky variabilních nákladů...................... 398 13.6.2 Odchylky fixních nákladů ...........................404 13.6.3 Objemová odchylka fixních nákladů při analýze odchylek na bázi Variable Costing............................ 4? 13.7 Analýza odchylek při aplikaci metody plných nákladů...........412 13.8 Odchylka ze změny struktury vstupů............................416 13.9 Odchylky vznikající při nehomogenní produkci..................418 13.9.1 Odchylky ze změny sortimentu....................... 418 13.9.2 Odchylky nákladů při aplikaci metody Variable Costing_422 14 ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ A PŘEDPOKLADY JEHO FUNGOVÁNÍ..................................................... 14.1 Vymezení problematiky.......................................... 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 14.2 Odpovědnostní účetnictví..............................................428 14.3 Předpoklady účinného fungování odpovědnostního účetnictví.... 429 14.3.1 Vymezení míry a oblastí pravomoci a odpovědnosti..... 429 14.3.2 Dílčí kritéria vyjádření pravomoci a odpovědnosti.... 429 14.3.3 Motivační účinnost............................................ 430 14.4 Strukturální otázky odpovědnostního řízení............................431 14.5 Organizační struktura podniku.........................................432 14.5.1 Centralizace a decentralizace................................. 432 14.5.2 Faktory ovlivňující míru centralizace či decentralizace v odpovědnostním řízení....................................... 433 14.6 Ekonomická struktura podniku..........................................434 14.6.1 Nákladově řízené středisko........................... 435 14.6.2 Ziskové středisko.................................... 436 14.6.3 Rentabilitní středisko............................... 437 14.6.4 Investiční středisko................................. 437 14.6.5 Výnosové středisko................................... 438 14.6.6 Výdajové středisko................................... 439 15 ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK......................................445 15.1 Vymezení problematiky ................................................446 15.2 Centralizovaný přístup ? odpovědnostnímu řízení.......................447 15.2.1 Pravomoc a odpovědnost podnikového vedení............ 447 15.2.2 Způsob zadávání úkolů střediskům a kontrola jejich plnění. . . 448 15.2.3 Hierarchie odpovědnostních středisek.................449 15.2.4 Orientace hodnotových nástrojů a kritérií......................449 15.2.5 Vztah středisek ? podmínkám vnějšího okolí........... 449 15.2.6 Využívaná hodnotová kritéria a zainteresovanost středisek.. 450 15.2.7 Další důležité charakteristiky centralizovaného přístupu.... 451 15.3 Decentralizovaný přístup ? odpovědnostnímu řízení.....................452 15.3.1 Pravomoc a odpovědnost podnikového vedení............ 452 15.3.2 Hierarchie odpovědnostních středisek................. 454 15.3.3 Orientace hodnotových nástrojů a kritérií............ 454 15.3.4 Vztah středisek ? podmínkám vnějšího okolí...........454 15.3.5 Využívaná hodnotová kritéria a zainteresovanost středisek ... 454 15.3.6 Další důležité charakteristiky decentralizovaného přístupu ... 455 16 VYUŽITÍ HODNOTOVÝCH KRITÉRIÍ V ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK.............................................................463 16.1 Vymezení problematiky.................................................464 16.2 Náklady odpovědnostních středisek.....................................464 16.2.1 Odpovědnostní pohled na náklady......................464 16.2.2 Odpovědnost za náklady na vstupu a výstupu.................... 467 10 OBSAH 16.3 Výnosy odpovědnostních středisek..............................468 16.3.1 Obsah vnitropodnikových cen ...........................468 16.3.2 Funkce vnitropodnikových cen ......................... 468 16.3.3 Teoretická východiska stanovení vnitropodnikových cen ... 470 16.3.4 Typy vnitropodnikových cen............................ 471 16.4 Vnitropodnikový výsledek hospodaření..........................475 16.5 Využití hodnotových kritérií v řízení investičních středisek..477 16.5.1 Kritéria efektivnosti (výnosnosti) vázaného kapitálu.. 477 16.5.2 Kritéria založená na ekonomickém pojetí zisku......... 479 16.5.3 Vliv kritérií na investiční rozhodování středisek......480 16.6 Využití peněžních toků v odpovědnostním řízení................482 16.6.1 Předpoklady využití peněžních toků v odpovědnostním řízení................................................ 483 16.6.2 Vnitropodniková banka..................................484 17 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ............................495 17.1 Vymezení problematiky.........................................496 17.2 Typy rozhodovacích úloh.......................................496 17.3 Obecná východiska a členění úloh na kapacitě .................498 17.4 Řešení úloh na kapacitě.......................................500 17.4.1 Optimalizační úlohy................................... 501 17.4.2 Průtokové účetnictví.................................. 502 17.4.3 Využití CVP modelu při kvantifikaci žádoucí úrovně zisku ... 504 17.4.4 Stanovení dolního limitu ceny......................... 509 17.4.5 Průtokové účetnictví a jeho vazba na kalkulaci plných nákladů............................................... 510 17.4.6 Úlohy typu „buď, a nebo“.............................. 518 17.5 Vyjádření citlivosti v úlohách CVP............................521 17.5.1 Statická analýza citlivosti........................... 522 17.5.2 Dynamická analýza citlivosti.......................... 525 17.6 Rozhodování v podmínkách vícenásobného omezení ...............527 17.6.1 Formulování úloh lineárního programování.............. 527 17.6.2 Grafické řešení úloh lineárního programování.......... 528 17.6.3 Simplexová metoda..................................... 534 17.7 Předpoklady efektivního řešení úloh na existující kapacitě....539 18 ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCÍ KAPACITĚ................................545 18.1 Obecná východiska a členění rozhodovacích úloh o budoucí kapacitě......................................................546 18.2 Metody řešení úloh o budoucí kapacitě.........................550 18.2.1 Vliv faktoru času..................................... 550 11 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 18.2.2 Čistá současná hodnota................................ 553 18.2.3 Index rentability..................................... 555 18.2.4 Vztah čisté současné hodnoty a indexu rentability..... 555 18.2.5 Vnitřní výnosové procento............................. 556 18.2.6 Vztah čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta.............................................. 557 18.2.7 Doba návratnosti...................................... 559 18.2.8 Nákladová kritéria.................................... 562 18.2.9 Metoda průměrných ročních nákladů (PN)................ 562 18.2.10 Metoda diskontovaných (odúročených) nákladů (ON)..... 564 18.3 Metody založené na propočtu perpetuity.........................565 18.4 Faktory ovlivňující výši diskontní sazby.......................566 18.4.1 Výchozí úroveň diskontní sazby........................ 567 18.4.2 Vliv rizika........................................... 567 18.4.3 Vyjádření inflace..................................... 568 18.4.4 Vliv zdanění.......................................... 570 18.4.5 Praktická východiska stanovení diskontní sazby........ 572 18.5 Vyjádření přínosů investičních projektů........................573 18.5.1 Struktura investičních přínosů z hlediska rizika a inflace ... 576 18.6 Vzájemně se vylučující projekty s různou dobou životnosti......580 19 INFORMACE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ PRO CENOVÁ ROZHODOVÁNÍ....................................................589 19.1 Vymezení základních pojmů......................................589 19.1.1 Vymezení „správné“ ceny............................... 590 19.1.2 Cenová diferenciace a diskriminace.................... 591 19.2 Vliv konkurenčního postavení podniku na trhu na ceny...........597 19.2.1 Krátkodobé cenové rozhodování na existující kapacitě. 598 19.2.2 Dlouhodobá cenová rozhodování cenového tvůrce......... 599 19.2.3 Dlouhodobá cenová rozhodování cenového příjemce...... 601 19.3 Určení ceny v závislosti na reakci spotřebitele................602 19.3.1 Cenové politiky....................................... 605 19.3.2 Empiricky určená cena................................. 607 19.4 Nákladová tvorba cen...........................................609 19.5 Konkrétní příklady praktické tvorby cen........................614 20 STRATEGICKY ORIENTOVANÉ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ................623 20.1 Příčiny rozvoje manažerského účetnictví pro strategické řízení ... 623 20.1.1 Nové požadavky na manažerské účetnictví............... 625 20.1.2 Obsah a pojetí strategicky orientovaného manažerského účetnictví............................................ 627 12 OBSAH 20.2 Kalkulace cílových nákladů a kalkulace životního cyklu.......627 20.2.1 Kalkulace cílových nákladů........................... 630 20.2.2 Metody snižování nákladů v předvýrobních etapách.... 632 20.2.3 Kalkulace životního cyklu............................ 636 20.3 Řízení aktivit, činností a procesů...........................642 20.3.1 Význam vymezení aktivit, činností a procesů pro řízení nákladů.............................................. 644 20.3.2 Metoda Just in time (JIT)............................ 647 20.3.3 Hodnotové řízení kvality............................. 649 20.4 Strategické řízení odpovědnostních středisek.................652 20.4.1 Hodnotová oblast..................................... 654 20.4.2 Oblast interních procesů............................. 654 20.4.3 Zákaznická oblast.................................... 655 20.4.4 Zaměstnanecká oblast ................................ 661 21 ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V KONTEXTU ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE..............................667 21.1 Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků..........668 21.2 Společenská odpovědnost podniků a ekonomická výkonnost.......669 21.3 Vývoj konceptu společenské odpovědnosti, instituce a dokumenty..................................................670 21.4 Informační zobrazení udržitelného rozvoje, účetnictví a reporting..................................................677 21.5 Manažerské účetnictví udržitelného rozvoje...................678 21.6 Balanced Scorecard udržitelného rozvoje......................680 21.7 Klíčová měřítka udržitelné výkonnosti........................684 21.8 Environmentální manažerské účetnictví........................689 21.8.1 Vymezení a třídění environmentálních nákladů a výnosů ... 692 21.8.2 Environmentální kalkulace............................ 697 21.8.3 Využití kalkulací s přiřazováním nákladů aktivitám v environmentálním manažerském účetnictví............ 698 21.8.4 Nástroje strategického environmentálního účetnictví . 702 21.8.5 Nákladové účetnictví materiálových toků.............. 704 22 VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ .................713 22.1 Interdisciplinarita a její vliv na vývoj manažerského účetnictví ... 713 22.2 Manažerský řídicí systém - pojmové vymezení .................714 22.2.1 Základní prvky manažerského řídicího systému......... 715 22.2.2 Způsoby řízení z pohledu manažerských řídicích systémů ... 717 22.2.3 Přímé řízení činnosti................................ 718 22.2.4 Personální řízení a formování podnikové kultury...... 720 13 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 22.2.5 Řízení podle výsledků................................ 72i 22.2.6 Manažerský řídicí systém a jeho vztah ? nástrojům manažerského účetnictví.............................. 725 22.3 Vztah manažerského účetnictví ? řízení a měření výkonnosti...727 22.3.1 Důvody změny pojetí manažerského účetnictví pro měření výkonnosti........................................... 727 23.3.2 Vazba měření a řízení výkonnosti..................... 729 23.3.3 Úrovně zkoumání měření výkonnosti.................... 732 23.3.4 Individuální měřítka výkonnosti...................... 734 23.3.5 Systémy měřítek výkonnosti........................... 739 Glosář....................................................... 749 Přílohy...................................................... 779 Literatura................................................... 7gl Rejstřík........................................................ O autorech................................................... 79q 14
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw01261876
3 CZ PrNK
5 20220804162554.5
7 ta
8 190116s2018----xr a|||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb003070985
20 ## $a 978-80-7261-568-1 $q (vázáno)
40 ## $a BOA001 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 657 $x Účetnictví $2 Konspekt $9 4
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 657:005 $2 MRF
80 ## $a (075) $2 MRF
100 1# $a Král, Bohumil, $d 1952- $7 jo20010073555 $4 aut $e Autor
245 10 $a Manažerské účetnictví / $c Bohumil Král a kol.
250 ## $a 4. rozšířené a aktualizované vydání
264 #1 $a Praha : $b Management Press, $c 2018
300 ## $a 791 stran : $b ilustrace (některé barevné) ; $c 25 cm + $e 1 CD-ROM
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
337 ## $a počítač $b c $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
338 ## $a počítačový disk $b cd $2 rdacarrier
500 ## $a Terminologický slovník
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
650 07 $a manažerské účetnictví $7 ph115220 $2 czenas
650 09 $a managerial accounting $2 eczenas
655 #7 $a učebnice $7 fd133770 $2 czenas
655 #9 $a textbooks $2 eczenas
910 ## $a BOD006 $b DK-114/5201
1000 $a 04 Ekonomické vědy ; $b 4E Účetnictví a daně
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link